ក្រៅពីយំខ្ញុំអាចធ្វើអ្វី? /kraw pii jum kʰɲom ʔaac tʰvəə ʔa.vɛj/

Titre: ក្រៅពីយំខ្ញុំអាចធ្វើអ្វី? /kraw pii jum kʰɲom ʔaac tʰvəə ʔa.vɛj/

Après mon séjour au Cambodge, cet été 2014, j’ai décidé d’apprendre à chanter cette chanson. Elle est assez courte et les paroles sont simples.

Informations:

Titre KH: ក្រៅពីយំខ្ញុំអាចធ្វើអ្វី?
Titre API: /kraw pii jum kʰɲom ʔaac tʰvəə ʔa.vɛj/
Titre FR: A part pleurer que puis-je faire ?
Chanteur: ណារិន (Narin)
Où trouver: Town VCD Vol. 41 #05

Titre:

Après mon séjour au Cambodge, à l’été 2014, j’ai décidé d’apprendre à chanter cette chanson. Elle est assez courte et les paroles sont simples.

Paroles: ក្រៅពីយំខ្ញុំអាចធ្វើអ្វី? - /kraw pii jum kʰɲom ʔaac tʰvəə ʔa.vɛj/

KhmerAPI
១. ក្រៅពីយំខ្ញុំអាចធ្វើអ្វី?1. kraw pii jum kʰɲom ʔaac tʰvəə ʔa.vɛj
ពីរូបស្រីដែលចាកចេញទៅpii ruup srɛj dael caaʔ ceeɲ təw
មានតែយំរំលែកសោកសៅmiən tae jum rum.lɛɛʔ saoʔ saw
បើទ្រាំនៅ ច្បាស់ស្ទះទ្រូងស្លាប់bae troəm nəw cʰbah steəh truuŋ slap
២. សង្សារខ្ញុំអ្នកផ្សេងថែហើយ2. sɑŋ.saa kʰɲom neək pʰseeɲ thae haə
ខ្ញុំត្រៅឈឺចាប់kʰɲom trəw chɨɨ cap
ខ្ញូំនៅស្នេហ៍តែស្រីមកប្រាប់kʰɲom nəw snae tae srɛj mɔɔʔ prap
ឪ្យខ្ញុំកាត់ចិត្ត?aoj kʰɲom kat cət
ស្រឡាញ់គ្នាទាមទារអ្វុុីខ្លះsrɑ.laɲ kʰniə tiəm tie ʔa.vɛj
ខ្ញុំឪ្យអស់ហើយស្នេហាពិតkʰɲom ʔaoj ʔɑh snae.haa pɨt
ពន្យល់ផង ឪ្យបងស្ងប់ចិត្តpɔn.jɔl pʰɑɑŋ ʔoaj bɑɑŋ sŋɑt cət
មុនអូនគិត បែកប្រុសម្នាក់នេះmun ?oon kɨt baec proh mə.neək nih
១. ២. ២.1. 2. 2.

Vocabulaire:

  1. ក្រៅពី /kraw pii/ outre, à part, en dehors
  2. យំ /jum/ pleurer
  3. ខ្ញុំ /kʰɲom/ moi, je
  4. អាច /ʔaac/ pouvoir, possible, capable
  5. ធ្វើ /tʰvəə/ faire
  6. អ្វី /ʔa.vɛj/ qu’est-ce que, quoi

 

សន្សំលុយចងដៃអូន – /sɑn.sɑm luj cɑɑŋ daj ʔoon/

Titre: សន្សំលុយចងដៃអូន – /sɑn.sɑm luj cɑɑŋ daj ʔoon/

//TODO

Informations:

Titre KH: សន្សំលុយចងដៃអូន – /sɑn.sɑm luj cɑɑŋ daj ʔoon/
Titre API: /sɑn.sɑm luj cɑɑŋ daj ʔoon/
Titre FR: //TODO
Chanteurខេមរៈ សិរីមន្ត (Khemerak Sereymon) /kʰe.mǝ.r se.rɛj.mɔn/
Où trouver: SUNDAY VCD Vol. 163 #06
Autres versions:

Vidéo:

KhmerAPI
១. ខំប្រឹងរកប្រាក់ ទោះបីលំបាកយ៉ាងណា
ក៏បងប្ដេជ្ញាយកអូនធ្វេីជាប្រពន្ធ
ថ្ពក់ដៃសន្យា មុខខ្ទមអ្នកតានឹងស្ងួន
ស្បថស្បែថែចិត្តថែខ្លួន
បងនិងនឹមនួន ប្ដូរផ្ដាច់ស្លាប់រស់
ប្រឹងប្រែធ្វេីការ រកបណ្ដាការដណ្ដឹងអូន
បងទ្រាំអត់ធន់ រែកពន់លំបាកទាំងអស់
ព្រោះតែបេះដូង បងលែងខល់ពីក្រពះ
មិនហ៊ានចាយវាយផ្ដេសផ្ដាស
ប្រឹងសន្សំប្រាក់ទុកចូលស្ដីអូន
២. ធ្លាក់ធ្លេីមក្ដុក កេីតទុក្ខពេលឮដំណេឹង
គេចូលដណ្ដឹង យកអូនកាត់មុខបងហេីយ
ផុតរដូវច្រូត អូនរៀបការជាមួយគេហេីយ
បងគ្មានសងក្ឃទៀតឡេីយ
បានត្រាណត្រេីយមកថ្នក់ថ្នមថែ
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាថ្លៃអូនមានក្ដីសុខ
តែបងកេីតទុក្ខ ចុកចាប់ស្ទេីរឆ្កួតឡប់ឡែ
ព្រោះកូនកម្លោះ មិនមែនចារូបបងទេ
លុយបងសន្សំរាល់ខែ
អស់តម្លៃដែរសុំចងដៃអូន
២.
លុយសន្សំដណ្ដឹងស្ងួន
ថ្ងៃនេះអូនការ
២.
ថ្ងៃនេះអូនការ សូមយកចងដៃ

 Vocabulaire:

  1. សន្សំលុយចងដៃអូន – /sɑn.sɑm luj cɑɑŋ daj ʔoon/

 Traduction des paroles en français:

1.

2.

3.

2-3-3

 

លើសពីFANបានអត់ – /ləəh pii fan baan ʔɑɑt/

Titre: លើសពីFANបានអត់ – /ləəh pii fan baan ʔɑɑt/

//TODO

Informations:

Titre KH: លើសពីFANបានអត់
Titre API: /ləəh pii fan baan ʔɑɑt/
Titre FR: Plus qu’un fan, est-ce possible ?
Chanteurខេមរៈ សិរីមន្ត (Khemerak Sereymon) /kʰe.mǝ.r se.rɛj.mɔn/
Où trouver: SUNDAY VCD Vol. 163 #01
Autres versions:

Vidéo:

Ma nièce du Cambodge (សុភាព – Sopheap) aime beaucoup cette chanson, j’ai donc décidé de l’apprendre.

KhmerAPI
១. ឈ្មោះត្រឹមជាFanបេះដូងជាស្នេហា1. cʰmuəh trɜm ciə fɛn beh.dooŋ ciə snae.haa
ឱ្យធើយ៉ាងណាឬរស់លាក់អារមណ៍ʔaoj tʰvəə jaaŋ naa rɨɨ ruəh leəʔ ʔa.rɑm
ស្នេហ៍គេម្នាក់ឯងម្ដងសើចម្ដងលួចយំsnae kee mə.neəʔ ʔaeŋ mə.dɑɑŋ saəc mə.dɑɑŋ luəc jum
មិនហ៊ាប្រាប់ចំៗថាស្នេហ៍mɨn hiən prap cɑm cɑm tʰaa snae
ឱ្យតែជួបមុខបេះដូងលោតឌុកដាក់ʔaoj tae cuəp muk beh.dooŋ loot duʔ daʔ
លោតខុសចង្វាក់អរភ័យម៉េចៗទេloot kʰoh cɑŋ.vaʔ ʔɑɑ pʰɛj mec mec tee
ពេលអូនសួរនាំបងបែរអៀនឡើងខ្វេរ peel ʔoon suə noəm bɑɑŋ bae ʔiən laəŋ kʰvee
រកឆ្លើយមិនត្រូវទេលោកអើយrɔɔʔ cʰlaə mɨn trəw tee looʔ ʔəəj
២. ដឹងអូនជាតារា2. dɜŋ ʔoon ciə da.raa
មិនខ្វះអ្នកតាមស្នេហ៍ឡើយmɨn kʰvah neəʔ taam snae laəj
តែបងមិនអាចដើរបកក្រោយtae bɑɑŋ mɨn ʔaac
លង់ស្នេហ៍អូនហើយជាតិហ្នឹងlɔŋ snae ʔoon haəj ciət nɜŋ
៣. លើសពីFanបានអត?3. ləəh pii fɛn baan ʔɑɑt ?
បងស្បថមិនឱ្យគេដឹងbɑɑŋ sbɑt mɨn ʔaoj kee dɜŋ
បើគេសួរថាFanព្រលឹងbaə kee suə tʰaa fɛn prɔ.lɜŋ
ការពារគេដឹងធ្លក់កូដkaa.piə kee dɜŋ tʰleəʔ kood
១ - ៗ - ៣1 - 2 - 3
៤. ឈ្មោះត្រឹមជាFanបេះដូងជាស្នេហា 4. cʰmuəh trɜm ciə fɛn beh.dooŋ ciə snae.haa
ឱ្យធើយ៉ាងណាឬរស់លាក់អារមណ៍ʔaoj tʰvəə jaaŋ naa rɨɨ ruəh leəʔ ʔa.rɑm
ស្នេហ៍គេម្នាក់ឯងម្ដងសើចម្ដងលួចយំsnae kee mə.neəʔ ʔaeŋ mə.dɑɑŋ saəc mə.dɑɑŋ luəc jum
មិនហ៊ាប្រាប់ម៉ុមចំៗថាស្នេហ៍mɨn hiən prap mom cɑm cɑm tʰaa snae
ឱ្យតែជួបមុខបេះដូងលោតឌុកដាក់ʔaoj tae cuəp muk beh.dooŋ loot duʔ daʔ
លោតខុសចង្វាក់អរភ័យម៉េចៗទេloot kʰoh cɑŋ.vaʔ ʔɑɑ pʰɛj mec mec tee
ពេលអូនសួរនាំបងបែរអៀនឡើងខ្វេរ peel ʔoon suə noəm bɑɑŋ bae ʔiən laəŋ kʰvee
ខ្ញុំរកឆ្លើយមិនត្រូវទេលោកអើយkʰɳom rɔɔʔ cʰlaə mɨn trəw tee looʔ ʔəəj
២ - ៣2 - 3
បើគេសួរថាFanព្រលឹងbaə kee suə tʰaa fɛn prɔ.lɜŋ
ការពារគេដឹងធ្លក់កូដkaa.piə kee dɜŋ tʰleəʔ kood
3

 Vocabulaire:

  1. លើសពីFANបានអត់ – /ləəh pii fan baan ʔɑɑt/

 Traduction des paroles en français:

1.

2.

3.

1-2-3

4.

2-3

 

3

 

ខឹងឬស្អប់អូនជេរបងបាន – /kʰɜŋ rɨɨ sʔɑp ʔoon ʔaac cee bɑɑŋ baan/

Titre: ខឹងឬស្អប់អូនជេរបងបាន – /kʰɜŋ rɨɨ sʔɑp ʔoon ʔaac cee bɑɑŋ baan/

//TODO

Informations:

Titre KH: ខឹងឬស្អប់អូនជេរបងបាន
Titre API: /kʰɜŋ rɨɨ sʔɑp ʔoon ʔaac cee bɑɑŋ baan/
Titre FR: //TODO
Chanteurខេមរៈ សិរីមន្ត (Khemerak Sereymon) /kʰe.mǝ.r se.rɛj.mɔn/
Où trouver: SUNDAY VCD Vol. 163 #03
Autres versionsEva

Vidéo:

Une de mes chansons préférées. Ma cousine au Cambodge me l’avait fait connaitre en me chantant la version féminine.

KhmerAPI
១. បងដូចគ្រាប់ខ្សាច់រសាត់នៅក្នុងខ្យល់1. bɑɑŋ dooc kroǝp kʰsac rɔ.sat nǝw kʰnoŋ kʰjɑl
ខ្យល់កួចបើុងវិលវល់kʰjɑl kuǝc paǝŋ vɨl.vɔl
បក់ផាត់ឆ្ងាយត្រាណត្រើយbɑʔ pʰat cʰŋaaj traan traǝj
ចាប់ពីស្អែកនេះទៅ បងត្រូវឃ្លាតអូនហើយcap pii sǝ.ʔaec nih tǝw bɑɑŋ trǝw kʰliǝt bɑɑŋ haǝj
សល់ពាក្យផ្ដាំចុងក្រោយឱ្យអូនថែខកលួនsɑl piǝʔ pʰdam coŋ kraoj ʔaoj ʔoon tʰae kʰluǝn
២. ពេលអត់ពីបង សូនអូនឆាប់មានថ្មី2. peel ʔɑt pii bɑɑŋ soom ʔoon cʰap miǝn tʰmɛj
កុំយំនឹកបងអី គ្មានប្រយោជន៍ទេស្នួនkom jum nɨk bɑɑŋ ʔɛj kʰmiǝn prɑ.jaoc tee sŋuǝn
តែបើបងមនុស្សល្អ ចាំយំដោយសារបងtae baǝ bɑɑŋ mǝ.nuh lɔ.ʔɑɑ cam jum daoj saa bɑɑŋ
បងមិនមែនជាអូនដូចពីមុនទេbɑɑŋ mɨn mɛɛn ciǝ bɑɑŋ dooc pii mun tee
៣. បងខុសៗៗៗៗ3. bɑɑŋ kʰoh kʰoh kʰoh kʰoh kʰoh
ដែលហ៊ានចាកចេញពីជិវិតអូនdael hiǝn caaʔ ceeɲ pii ci.vɨt ʔoon
បងដឹងៗៗៗ តែអស់តមលៃអាចក្បែរbɑɑŋ dɜŋ dɜŋ dɜŋ dɜŋ tae ʔɑh dɑm.laj ʔaac kʰbae
បងធ្វើ ធើទាំងបង្ខំbɑɑŋ tʰvǝǝ tʰvǝǝ teǝŋ bɑŋ.kʰɑm
មិនមែនបេះដូងអ្នកបញ្ចាទេmɨn mɛɛn beh.dooŋ neǝʔ bɑɲ.ciǝ tee
តែបើខឹងឬស្អប់អូនអាចជេរបងបានtae baǝ kʰɜŋ rɨɨ sʔɑp ʔoon ʔaac cee bɑɑŋ baan
២ - ៣ - ៣2 - 3 - 3

 Vocabulaire:

  1. ខឹងឬស្អប់អូនជេរបងបាន – /kʰɜŋ rɨɨ sʔɑp ʔoon ʔaac cee bɑɑŋ baan/

 Traduction des paroles en français:

1.

2.

3.

2-3-3

 

ខឹងឬស្អប់បងជេរអូនបាន – /kʰɜŋ rɨɨ sʔɑp bɑɑŋ ʔaac cee ʔoon baan/

Titre: ខឹងឬស្អប់បងជេរអូនបាន – /kʰɜŋ rɨɨ sʔɑp bɑɑŋ ʔaac cee ʔoon baan/

//TODO

Informations:

Titre KH: ខឹងឬស្អប់បងជេរអូនបាន
Titre API: /kʰɜŋ rɨɨ sʔɑp bɑɑŋ ʔaac cee ʔoon baan/
Titre FR: //TODO
Chanteur: អុីវ៉ា (Eva) /ʔii.vaa/
Où trouver: SUNDAY VCD Vol. 153 #01
Autres versionsKhemerak Sereymon

Vidéo:

Une de mes chansons préférées. Ma cousine au Cambodge me l’avait fait connaitre en me la chantant.

KhmerAPI
១. អូនដូចគ្រាប់ខ្សាច់រសាត់នៅក្នុងខ្យល់1. ʔoon dooc kroǝp kʰsac rɔ.sat nǝw kʰnoŋ kʰjɑl
ខ្យល់កួចបើុងវិលវល់kʰjɑl kuǝc paǝŋ vɨl.vɔl
បក់ផាត់ឆ្ងាយត្រាណត្រើយbɑʔ pʰat cʰŋaaj traan traǝj
ចាប់ពីស្អែកនេះទៅ អូនត្រូវឃ្លាតបងហើយcap pii sǝ.ʔaec nih tǝw ʔoon trǝw kʰliǝt bɑɑŋ haǝj
សល់ពាក្យផ្ដាំចុងក្រោយឱ្យបងថែខកលួនsɑl piǝʔ pʰdam coŋ kraoj ʔaoj bɑɑŋ tʰae kʰluǝn
២. ពេលអត់ពីអូន សូនបងឆាប់មានថ្មី2. peel ʔɑt pii ʔoon soom bɑɑŋ cʰap miǝn tʰmɛj
កុំនឹកអូនធ្វើអី គ្មានប្រយោជន៍ទេស្នួនkom nɨk ʔoon tʰvǝǝ ʔɛj kʰmiǝn prɑ.jaoc tee sŋuǝn
តែបើអូនមនុស្សល្អ ចាំយំដោយសារអូនtae baǝ ʔoon mǝ.nuh lɔ.ʔɑɑ cam jum daoj saa ʔoon
អូនមិនមែនជាអូនដូចពីមុនទេʔoon mɨn mɛɛn ciǝ ʔoon dooc pii mun tee
៣. អូនខុសៗៗៗៗ3. ʔoon kʰoh kʰoh kʰoh kʰoh kʰoh
ដែលហ៊ានចាកចេញពីជិវិតបងdael hiǝn caaʔ ceeɲ pii ci.vɨt bɑɑŋ
អូនដឹងៗៗៗ តែអស់តមលៃអាចក្បែរʔoon dɜŋ dɜŋ dɜŋ dɜŋ tae ʔɑh dɑm.laj ʔaac kʰbae
អូនធ្វើ ធើទាំងបង្ខំʔoon tʰvǝǝ tʰvǝǝ teǝŋ bɑŋ.kʰɑm
មិនមែនបេះដូងអ្នកបញ្ចាទេmɨn mɛɛn beh.dooŋ neǝʔ bɑɲ.ciǝ tee
តែបើខឹងឬស្អប់បងអាចជេរអូនបានtae baǝ kʰɜŋ rɨɨ sʔɑp bɑɑŋ ʔaac cee ʔoon baan
២ - ៣ - ៣2 - 3 - 3

 Vocabulaire:

  1. ខឹងឬស្អប់បងជេរអូនបាន – /kʰɜŋ rɨɨ sʔɑp bɑɑŋ ʔaac cee ʔoon baan/

 Traduction des paroles en français:

1.

2.

3.

2-3-3

 

Remarques:

A 2 mins 19 secondes, j’entends ចាំ /cam/ au lieu de ចាប់ /cap/ tel qui est écrit dans les paroles du karaoké. Une erreur lors de l’écriture des paroles ? Des personnes pourraient me confirmer cette remarque ?

Les noms de famille khmers

L’emploi des noms familles khmers est un peu particulier. En effet, au sein d’une même famille, les membres peuvent ne pas avoir le nom de famille. Cela est dû au fait que l’on préfère utiliser le prénom du parent et/ou du grand-parent comme nom de famille, à condition que le prénom ne comporte qu’un ou deux syllabes. Les noms de famille khmers ont pour origine le pâli, sanskrite ou chinoise.

KhmerAPIFrCommentaires
ឯកʔaekAek / EkSignification:
Exemple:
អាងaaŋAng / AangSignification:
Exemple:
ឱកʔaokAok / Ouk / OkSignification: Jade. Origine chinoise.
Exemple: ឧ៌ក សុគ្ធនកញ្ញា (Aok Sokunkanha)
ប៊ុនbunBunSignification:
Exemple:
ចន្ទcanChan / Chhan / JanSignification: Lune. Provient du mot sanskrit canda (चन्द).
Exemple:
ជាciəCheaSignification:
Exemple:
ចេនceenChen / JenSignification: Nom donné au cambodgien d'origine chinoise 陳.
Exemple:
ជ័យcɨjChey / Jey / JaySignification:
Exemple:
ឈិតcʰitChhet / ChhitSignification:
Exemple:
ឈឹមcʰəmChhim / ChhemSignification:
Exemple:
ឆនcʰɑːn ChhornSignification:
Exemple:
ជឹមcɨmChim / Choem / ChoeumSignification:
Exemple:
ជិនcinChin / JinSignification:
Exemple:
ឌិនdɨnDinSignification:
Exemple:
ឌិតdɨtDithSignification:
Exemple:
ឌុលdulDulSignification:
Exemple:
ដួងduəŋDuongSignification: bien-aimé, chéri, cher
Exemple:
ឌួងduəŋDuongSignification:
Exemple:
ឌីdiiDyExemple: Dy Saveth
អៀមʔiəmEam / Iem / IamSignification:
Exemple:
អេʔee Eh / EiExemple: អេ ភូថង (Eh Phuthong ou Ei Phouthang)
ហូhooHo / HuSignification:
Exemple:
ហុងhoŋHongSignification:
Exemple:
ហ៊ុនhunHunSignification:
Exemple:
អិមʔimIm / YimSignification:
Exemple:
អឹមʔɜm Im / YimSignification:
Exemple:
ឣុីមʔiimIm / YimSignification:
Exemple:
អុិតʔit IthSignification:
Exemple:
អៀវʔiewIv / EavSignification:
Exemple:
កែវkaewKeoSignification: Joyaux, crystal
Exemple: កែវ ពេជ្រ ពិសី (Keo Pich Pisey)
ខាត់kʰatKhatSignification: Triomphant, victorieux. Origine chinoise.
Exemple: ខាត់​ សុឃីម (Khat Sokhim)
ខាយkʰaajKhaySignification: Triomphant, victorieux. Origine chinoise.
Exemple:
ខៀវkʰiəwKhievSignification: Bleu
ឃិនkʰɨm KhimSignification: Admiration, respect. Origine chinoise.
Exemple:
ខ្លូតkʰloutKhlot
គីមkiimKim
គឹមkɨmKim
គិមkimKim
លិមlimLimSignification:
Exemple:
លីមliimLimSignification:
Exemple:
លឹមlɨmLimSignification:
Exemple:
ឡុងloŋLongSignification:
Exemple:
មាmaaMaSignification:
Exemple:
ម៉ៅmawMaoSignification:
Exemple:
មានmiənMeanSignification:
Exemple:
មាសmiəhMeasSignification:
Exemple:
មេងmeeŋMengSignification:
Exemple:
មូលmuulMulSignification: Rond
Exemple:
មួយmuəjMuy / MuoySignification:
Exemple:
ញឹកɲɨkNhekSignification:
Exemple:
ណយnɔɔjNoyExemple: ណយ វ៉ាន់ណេត (Noy Vanneth)
ឱមʔaomOmSignification:
Exemple:
អុងʔoŋOngSignification:
Exemple:
ប៉ែនpaenPan / Pen / BenSignification:
Exemple: ប៉ែន រ៉ន (Pan Ron)
ប៉ាងpaaŋPangSignification:
Exemple:
ផានpʰaːnPhanSignification:
Exemple:
ភីpʰiiPhySignification:
Exemple:
ប៉ុកpokPokSignification:
Exemple:
ព្រាបpriǝpPreapExemple: ព្រាប សុវត្ថិ (Preap Sovath)
រស់ruǝhRosSignification: Vivre
Exemple: រស់ សេរីសុទ្ធា (Ros Serey Sothea)
សមsɑɑmSamSignification:
Exemple:
សានsaanSanSignification:
Exemple:
សាងsaaŋSangSignification:
Exemple:
សងsɑɑŋSangSignification:
Exemple:
សាតsaatSat / SathSignification:
Exemple:
សាយsaajSaySignification:
Exemple:
សេនseenSenSignification:
Exemple:
សេងseeŋSengSignification:
Exemple:
សៀងsieŋSieng / SeangSignification:
Exemple:
សឺនsɨɨnSinSignification:
Exemple:
សិនsɨnSinSignification: Forêt
Exemple: ស៊ិន ស៊ីសាមុត (Sin Sisamuth)
សុិនsinSinSignification: Forêt
Exemple:
សូsooSoSignification:
Exemple:
សុខ ស្រីមុំsokSokExemple: សុខ ស្រីមុំ (Sok Sreymom)
សុខsokSokSignification: Joie, bonheur
Exemple:
សោមsaomSomSignification:
Exemple:
សុនsonSonSignification:
Exemple:
សុងsoŋSongSignification:
Exemple:
សរsɑɑSor / SarSignification:
Exemple:
sɑɑ Sor / SarSignification: Blanc
Exemple:
ស៊ូsuuSuSignification:
Exemple:
សួនsuənSuonSignification:
Exemple:
ស៊ុយsujSuySignification:
Exemple:
តាងtaaŋTangSignification:
Exemple:
តាតtaatTatSignification:
Exemple:
ទេពteepTepSignification:
Exemple:
ទេសteehTesSignification:
Exemple:
ធីtʰiiThySignification:
Exemple:
ទិត្យtɨtTithExemple: ទិត្យ វិជ្ជរ៉ា ដានី (Tith Vichara Dany)
តូចtooc ~ tuucToch / TouchSignification:
Exemple:
ទីtiiTySignification:
Exemple:
អ៊ុចʔucUch / OuchSignification:
Exemple:
អ៊ុំʔumUmSignification:
Exemple:
អ៊ុយʔujUySignification:
Exemple:
វ៉ាងvaaŋVangSignification:
Exemple:
យស់yuəhYos / YousSignification:
Exemple:
យូyuuYuSignification:
Exemple:
យុនjunYunSignification:
Exemple: