ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ – /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/

Titre: ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ – /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/

Le titre de cette chanson signifie que les larmes coulent mais jamais sans raison. Cette une version, avec un peu plus d’anglais, est chantée par Chhet Sovan Panya.

Informations:

Titre KH: ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ
Titre API: /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/
Titre FR: Les larmes coulent mais jamais sans raison
Chanteur: ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា (Chhet Sovan Panya) /cʰɨt so.van.pa.ɲaa/
Où trouver: RHM DVD Vol. XX #xx TODO
Autres versions: Preap Sovath

Vidéo:

Une de mes chansons préférées mais celle-ci est chantée par Chhet Sovan Panya.

Paroles: ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ - /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən paɲəhaa tẹẹ/

KhmerAPI
១. Sometimes night could be lonely1. Sometimes night could be lonely
Crying myself to sleepCrying myself to sleep
Waiting for someone to be mineCrying myself to sleep
Someone who had stay by my sideSomeone who had stay by my side
២. You were there along time ago2. You were there along time ago
Sharing laughter and the tearsSharing laughter and the tears
Things have change and now you've gone awayThings have change and now you've gone away
Leaving loneliness in for darkness for meLeaving loneliness in for darkness for me
៣. ទឹកភ្នែកអូនស្រក់ មិនមែនគ្មានបញ្ហា3. tɨk pʰnɛɛc ʔoon srɑʔ, mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa
ហេតុអី្វជីវា ហាក់ដូចជាធ្វើមិនដឹងhaɛ ʔɑ.vɛj ci.vaa haʔ dooc ciə tʰvə̣ə̣ mɨn dɜŋ
ហេតុអី្វនិស្ស័យស្នេហ៏ បានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងhaɛt ʔɑ.vɛj ni.saj snaɛ, baan trɜm taɛ pon.nɜŋ
ហេតុអី្វព្រលឹង បងដាច់ចិត្តចាកចោលអូនhaɛt ʔɑ.vẹj prɔlɨŋ, bɑɑŋ dac cɜt caaʔ caol ʔoon
៤. Where do I go when love has long gone4. Where do I go when love has long gone
No one to comfort the cold lonely nightsNo one to comfort the cold lonely nights
And days roll on by like clouds in the skyAnd days roll on by like clouds in the sky
No one to hold me close into the nightNo one to hold me close into the night
Into the nightInto the night
៥. យប់នេះស្ងប់ស្ងាត់គួរឲចមែ្លក5. jup nih sŋɑp sŋat kuə ʔaoj cɑm.laɛc
ទឹកភ្នែក ហូរជ្រែកស្បៃរាត្រីtɨk pʰnɛɛc, hoo crɛɛc sbaj riə.trɛj
ទឹកភ្នែក អូនស្រក់ព្រោះរឿងហេតុអី្វtɨk pʰnɛɛc, ʔoon srɑʔ pruəh rɨəŋ haɛt ʔɑ.vẹj
ក្រំហឫទ័យ កណ្តាលភពល្វឹងល្វើយkrɑm hɑ.rɨ.tɛj, kɑn.daal phɔɔp lə.vɜŋ lə.və̣ə̣j
២. ៣.
៦. បេះដូងមួយនេះ ឆេះខ្លោចអស់ហើយ6. bɛh.dooŋ muəj nih, chɛh kʰlaoc ʔɑh haəj
គ្មានថ្ងៃណាស្បើយ ពីទុក្ខសោកសៅហ្មងkʰmiən tʰŋaj naa sbaəj, pii tuk saoʔ saw mɔɔŋ
វិញ្ញាណសេ្នហ៏ពិត ក្លាយជាផេះផង់ vi.ɲiən snaɛ pɨt, kʰlaaj ciəŋ phɛh phɑŋ
ជីវិតលិចលង់ ក្នុងអន្លង់ទឹកភ្នែកសេ្នហ៏civɨt lɨc lɔŋ kʰnoŋ ʔɑn.lɔŋ tɨk pʰnɛɛc snaɛ
អន្លង់ទឹកភ្នែកសេ្នហ៏ʔɑn.lɔŋ tɨk pʰnɛɛc snaɛ
Where do I go when love has long gone Where do I go when love has long gone
ហេតុអី្វជីវា ហាក់ដូចជាធ្វើមិនដឹងhaɛt ʔɑvɛj ci.vaa haʔ dooc ciə tʰvə̣ə̣ mɨn dɜŋ
ហេតុអី្វនិស្ស័យស្នេហ៏ បានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងhaɛt ʔɑ.vɛj ni.saj snaɛ, baan trɜm taɛ pon.nɜŋ
ហេតុអី្វព្រលឹង បងដាច់ចិត្តចាកចោលអូនhaɛt ʔɑ.vẹj prɔlɨŋ, bɑɑŋ dac cɜt caaʔ caol ʔoon
៤. 4.
And days roll on by like clouds in the skyAnd days roll on by like clouds in the sky
No one to hold me close into the nightNo one to hold me close into the night
Into the nightInto the night
កុំនិយាយថា ទឹកភ្នែកអូននេះkom ni.jiəj tʰaa tɨk pʰneec ʔoon nih
ស្រក់ដេីម្បីពិតជាគ្មានបញ្ហានោះsrɑʔ daəm.bɛj pit cie kʰmiən pa.ɲə.haa
ជីវិតអូន បេះដូងអូនci.vɨt ʔoon bɛh.doonŋ ʔoon
ពិតអាចលះបង់ជូនបងដោយគ្មានបញ្ហាpɨt ʔaac leəh bɑŋ cuun bɑɑŋ daoj kʰmiən pa.ɲə.haa

Je n’ai pas traduit volontairement la phonétique des mots en anglais estimant que cela n’est pas utile. De plus nous sommes ici que pour étudier le khmer.

 Vocabulaire:

  1. ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ – /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/

Taggé , .Mettre en favori le Permaliens.