កង្កែប

កង្កែប /kɑng.kaɛp/ n. grenouille

  • Nom anglais: frog
  • Autres noms: កង្កែប​ប្រុយ, កូន​ស្ងើន
  • Chuon Nath: ឈ្មោះ​សត្វ​ទឹក​មួយ​ប្រភេទ មាន​ជើង ៤ ចេះ​ហែល​ទឹក, មុជ​ទឹក, លោត​លើ​គោក​ក៏​បាន ច្រើន​នៅ​អាស្រ័យ​នឹង​ទី​ក្បែរ​មាត់​ទឹក ឬ​នឹង​រន្ធ​ដី​ក៏​នៅ​បាន ។ កង្កែប​បោប សាច់​កង្កែប​ដែល​គេ​ធ្វើ​ជា​ម្ហូប​ហៅ​ថា បោប ។
290px-RanaLessonae1grenouilleGrenouille-du-Nord-1grenouille-verte (1)Grenouille-vertePelophylax kl esculentus ad female F42 etang des Marquants 45.7879 4.0937 190511 BEV11367 PA Crochet (4)-2
Pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire