ក្ទម្ពទេស

ក្ទម្ពទេស /kɑ.tɔm.teeh/ n. faux mimosa

  • Nom anglais: white leadtree
  • Autres: noms កន្ធំ(កន្ឋំថេត)
  • Variétés similaires: ទុំទេស
  • Nom scientifique: Leucaena leucocephala
  • Chuon Nath: ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ជា​ឈើ​មាន​ដើម​មិន​ធំ​ណាស់ មាន​សាច់​រឹង ស្លឹក​ល្អិត​ៗ ផ្កា​មាន​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ផ្កា​ក្ទម្ព ផ្លែ​មាន​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ផ្លែ​ចង្រៀក ប៉ុន្តែ​ត្រួយ, ផ្កា​និង​ផ្លែ​ខ្ចី ប្រើ​ជា​អន្លក់​បាន, ត្រួយ​ប្រើ​ជា​របោយ​នំ​បញ្ចុក​ក៏​បាន, ជា​ឈើ​មាន​ពូជ​មក​ពី​ប្រទេស​ក្រៅ, មាន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​យូរ​ណាស់​មក​ហើយ; អ្នក​ខ្លះ​ហៅ​ឈើ​នេះ​ថា សម្បួរ​ទេស, អ្នក​ខ្លះ​ហៅ សម្បួរ​ប្រាក់, អ្នក​ខ្លះ​ហៅ ទុំ​ទេស, អ្នក​ខ្លះ​ហៅ ក្រៈទុំថេត (តាម​សំដី​សៀម), តាម​ពិត​ត្រូវ​ហៅ ក្ទម្ពទេស ឬ សម្បួរ​ទេស : គេ​ច្រើន​ដាំ​ក្ទម្ពទេស​ធ្វើ​ជា​របង​ឈើ​រស់ ព្រោះ​ជា​ឈើ​រស់​ជាប់​បាន​យូរ គេ​អាច​ប្រើ​ត្រួយ, ផ្កា​និង ផ្លែ​ខ្ចី​ជា​អាហារ​បាន​ផង ។
553293_305163069580162_1590728195_nalso-called-white-leadtreebp_guaje02fWhite Lead tree, Jumbay, River Tamarind Uses: Coffee, soups, spiceLeucaena-leucocephala-2step0003-1white_leadtreeWhite-Leadtree-A-2-jpgWhite-Leadtree-Leucaena-leucocephala-v-cunninghamii-_57white-leadtree-wild-tamarind-jumbay-white-popinac-leucaena-leucocephala-EBRE8X9456696581_571513a69c_bLeucaena_glauca
Pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire