គរ

គរ /k/ n. kapok

  • Nom anglais: kapok tree
  • Nom scientifique: ceiba pentandra
  • Description: L’arbre est le kapokier
  • Chuon Nath: ឈ្មោះ​ឈើ​ជា​ដំណាំ ផ្លែ​មាន​សរសៃ​ជា​ប៉ុយ​សំឡី​សម្រាប់​ច្រក​ញាត់​ខ្នើយ, កែប, ពូក ជាដើម : ព្រះ ​សម្ពុទ្ធ​ទ្រង់​បញ្ញត្ត​ហាម មិន​ឲ្យ​ភិក្ខុ​សាមណេរ ប្រើប្រាស់​ពូក​ញាត់​សំឡី​គ, ទ្រង់​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​ពូក​ញាត់​ស្មៅ, ញាត់​ជក់​ដូង​ជាដើម​បាន, ឯ​កែប, ខ្នើយ​ឲ្យ​ញាត់​សំឡី​គ​បាន ។
Pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire