គូលែន

គូលែន /ku.leen/ n. litchi

  • Autres noms: Litchi, លិនជី (by Battambang)
  • Nom scientifique: Litchi chinensis
  • Variétés similaires: សិរមាន់
  • Chuon Nath: ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ មាន​ផ្លែ​ជា​អាហារ, ផ្លែ​មាន​សណ្ឋាន​ប្រហែល​ផ្លែ​ទៀប​ខ្មែរ​តែ​តូច​ជាង​ច្រើន, ស្រដៀង​គ្នា​ស្ទើរ​ចាប់​ច្រឡំ​ផ្លែ​សិរមាន់, មាន​គ្រាប់​តែ ១ សណ្ឋាន​សាច់​រុំ​គ្រាប់​ដូច​ផ្លែ​មៀន, ស្លឹក​វែង​ៗ​ស្រួច​ចុង; ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ​មាន​សម្បូរណ៌​តែ​នៅ​ភ្នំ​គូលែន ក្នុង​ខែត្រ​សៀមរាប, ប៉ុន្តែ​មាន​ផ្លែ​តូច​ៗ ហើយ​សាច់​ស្ដើង​ៗ ទាំង​រស​ជាតិ​ក៏​ជូរ, ចាញ់​គូលែន​ដែល​មក​ពី​ប្រទេស​ក្រៅ
029E017005098865-c1-photo-oYToxOntzOjE6InciO2k6NjcwO30=-litchiL/234/10 Litchi chinensis Calcuttia Latelitchi_letchilitchi-620x350_620x350_61486016117Litchi-A-Brieflitchixlit-1.jpg.pagespeed.ic.1oWND1umr9
Pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire