ចេក

ចេក /ceec/ n. banane

  • Nom anglais: Banana
  • Nom scientifique: Musaceae Musa
  • Variétés similaires: ចេក​ណាំវ៉ា, ចេក​អំបូង, ចេក​នួន, ចេក​ពង​មាន់, ចេក​ស្នាប់​មុខ, ចេក​ជ្វា, ចេកបាយ, ចេកផេះ ចេកពុំសែន, ចេកមហាត្រសោល, ចេកមាស, ចេកម្រាមដៃនាង, ចេករាជសីហ៍, ចេកកន្លាស់, ចេកក្រចកអណ្ដើក, ចេកឈើទាល, ចេកលវ៉ា, ចេកល័ក្ត, ចេកស្នែង, ចេកស្នែងពពែ, ចេកអំបូង, ទឹកដោះរាជសីហ៍
    Chuon Nath: ឈ្មោះ​ដំណាំ​មាន​ស្លឹក​ប្រើ​ការ មាន​ផ្លែ​ជា​អាហារ; ចេក​មាន​ច្រើន​យ៉ាង : ចេក​ណាំវ៉ា, ចេក​អំបូង, ចេក​នួន, ចេក​ពង​មាន់, ចេក​ស្នាប់​មុខ, ចេក​ជ្វា ជាដើម ។
Pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire