ដូង

ដូងដូង /dooŋ/ n. noix de coco Nom anglais: Coconut ... More /dooŋ/ n. noix de coco

  • Nom anglais: Coconut Palm
  • Nom scientifique: Cocos nucifera
  • Chuon Nath: ឈើ​ស្រុក​មាន​ផ្លែ​ជា​អាហារ ផ្លែ​មាន​ទឹក មាន​សាច់​ខាង​ក្នុង​រលា​ កាល​ណា​ទុំ​សាច់​នោះ​មាន​ប្រេង; ដូង​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​គឺ : ដូង​ផេះ, ដូង​ភ្លើង, ដូង​សែត, ដូង​ខ្ទិះ, ដូង​តាកែ (ដូង​កូវកែ) ជាដើម។ ដូង​ត្នោត ដូង​ដែល​មាន​ផ្លែ​ជាប់​ដុប​រដៀន​ដូច​ធ្លាយ​ត្នោត (មិន​សូវ​មាន) ។

 

Pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire