ដំបង

ដំបង​ – /dɑm.bɑɑŋ/ n. fruit du cactus ???

ផ្លែវល្លិ៍ដំបងដំបង​ - /dɑm.bɑɑŋ/ n. fruit du cactus ??? ... មានសំបកក្រហម គ្រាប់ធំ សាច់ក្រហម ជូរហើយចត់ផង។
ផ្លែផ្តៅ សំបកស សាច់ខ្មៅ គ្រាប់ធំ មានរសជាតិផ្អែមចត់។
ផ្លែរពាក់ សំបកស គ្រាប់តូចៗ សាច់ច្រើន សាច់មានពណ៌ខ្មៅរលង មានរសផ្អែមចត់ តែផ្អែមជាងជំពូកពីរខាងលើ។

អ្នកស្រី កែវកែវ - /kaɛw/ 1. n. joyaux 2. n. verre ច័ន្ទបូរណ៍

IMG_707411881744_977180828987938_453911808_n12106222_993938507324887_404663425_n14031540_698039450348241_1005837274_nchanbo_441073106taprum_494009249
Pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire