តឹកកែ

តឹកកែ​ /tɜk.kaɛ/ n. gecko tokay

  • Nom anglais: Tokay Gecko
  • Autres noms: តុកកែ
  • Chuon Nath: សត្វ​ពួក​ជីងចក់ តែ​ធំ​ជាង​ជីងចក់ មាន​សម្បុរ​ផ្អុច​ៗ មាន​ជើង​ស្អិត ចាប់​ត្រង់​ណា​ជាប់​ត្រង់​នោះ យំ​ឮ​សូរ តឹកកែ​ៗ ឬ តុកកែ​ៗ (បា. ហៅ ឃរគោលិកា; សំ. ហៅ គ្ឫហគោធិកា) ។
Pour marque-pages : Permaliens.

Les commentaires sont fermés.