ទៀប

ទៀប /tiəp/ n. pomme cannelle

  • Nom anglais: Sweetsop
  • Autres noms: custard apple, sugar apple, sweet apple
  • Nom scientifique: Annona squamosa
  • Variétés: ទៀប​បាយ, ទៀប​ស្វិត, ទៀប​បន្លា​ឬ​ទៀប​ទេស (ទៀប​បារាំង)
  • Chuon Nath: ឈ្មោះ​ឈើ​ដំណាំ​ពួក​មាក់បាត ជា​ដំណាំ​មាន​ដើម​ទាប​ៗ ល្មម​បេះ​ផ្លែ​បាន​ដោយ​ងាយ, ផ្លែ​ទុំ​ប្រើ​ជា​បង្អែម​ស្រស់, ទៀប​មាន ៣ ប្រភេទ​គឺ ទៀប​បាយ​ឬ​ទៀប​សាច់​ជ្រាយ មាន​ផ្លែ​ទុំ​សាច់​ជ្រាយ​ងាយ​រលេះ មាន​រស​ផ្អែម​ឈ្ងុយ​ឆ្ងាញ់; ទៀប​ស្វិត ឬ ទៀប​សាច់​ស្វិត មាន​ផ្លែ​ប៉ុន​គ្នា​នឹង​ទៀប​បាយ​ដែរ ប៉ុន្តែ​មាន​សាច់​ស្វិត មិន​ងាយ​រលេះ ទុក​បាន​យូរ​ជាង​ទៀប​បាយ មាន​រស​ផ្អែម​ខ្សោយ​បន្តិច​ជាង​ទៀប​បាយ; ទៀប​បន្លា​ឬ​ទៀប​ទេស មាន​ផ្លែ​ធំ​ច្រឡោ​ មាន​ពក​ខ្ពស់​ៗ ស្ទើរ​នឹង​ហៅ​ថា​បន្លា​ក៏​បាន ប៉ុន្តែ​មិន​ស្រួច​ដល់​មុត​ដៃ​ទេ ផ្លែ​ទុំ​មាន​សាច់​ជ្រាយ មាន​រស​ជូរ​បន្តិច​ៗ បើ​ដាំ​នៅ​ដី​ល្អ មិន​សូវ​ជូរ​ប៉ុន្មាន​ទេ; ទៀប​នេះ​មាន​ពូជ​ដំបូង​មក​ពី​បរទេស គេ​ច្រើន​ហៅ​ថា ទៀប​បារាំង; តាម​ទម្លាប់​ខ្មែរ, បើ​ពូជ​ដំណាំ​ឬ​របស់​អ្វី​ដែល​មក​ពី​បរទេស គេ​ច្រើន​តែ​ហៅ​ថា…ទេស ដូច​ជា : ក្ទម្ពទេស, ចេក​ទេស, ដំឡូង​ទេស, សេះ​ទេស, សំបួរ​ទេស, សំពត់​ទេស ជាដើម, ទៀប​បន្លា នេះ​អ្នក​ខ្លះ​គេ​ក៏​ហៅ ទៀប​ទេស ដែរ ។
16a61cbf3bf8d257712815226a33698f9265794c10997.750x00445027022332_f520158015482_annona-sqamosa-sugar-apple-sweetsop-easy-to-grow-29250675404_7b0ce0ec27annona_squamosa21annonasquamosaannonasquamosa_2annonasquamosa_3cherimoyaCustard-Apple-SweetsopDeveloping-an-Ayurvedic-Awareness-Stop-Throwing-Away-Seedshqdefaulthttp-mashable.comwp-contentuploads201507SweetsopimagesIMG_1972img_7230pomme-cannelle-culture_0Sugar apple fruitsSugar_Apple_deconstructedSugar_apple_on_treeSugar_apple_with_cross_section_slSugar-Apple-Imagessugar-apple-in-potSugar-Apple-PicturesSugar-apple-sweetsopx354-q80
Pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire