ទ្រលឹងទឹង

ទ្រលឹងទឹង /trɔ.lɜŋ.tɜŋ/ bilimbi

  • Nom anglais: Bilimbi
  • Variétés: ពួក​កន្ទួត​
    Nom scientifique: Averrhoa Bilimbi
    Chuon Nath: ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ពួក​កន្ទួត​ស្រុក​ផ្លែ​ប្រើ​ជា​ម្ជូរ​ឬ​ជ្រក់​ក៏​បាន ។
18a9bcd0a62cdb926247bfdc2c8fa0e027AUG09_014121c4751bc23f3bd8632da0250c1650b18834392e23d3c166334102d6e4dc1e5d38c1185716_597334856983562_583922785_nAVE-BIL-2AVERRHOA BILIMBI 1 (1)Averrhoa_bilimbiaverrhoa_bilimbi_01Averrhoa_bilimbi38averrhoa-bilimbi-800x535-1bilimbi (1)bilimbi (2)bilimbiBilimbi_5Bilimbi_6bilimbi_fruits_Averrhoa_bilimbi_Buton_Island_Indonesiabilimbi1Bilimbisbilitreedsc08348img_0204IMG_0961ob_824c8b_ob-6013f8-averrhoa-bilimbi-bilimbiWhats-the-benefit-of-using-bilimbi-fruits-in-our-diet.-Does-it-have-any-health-benefits.Whats-the-benefit-of-using-bilimbi-fruits-in-our-diet16695933268_a0cde88550_bBilimbi-FlowerOLYMPUS DIGITAL CAMERAbilimbi_fleur1
Pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire