បំពេញ​រាជ្យ

បំពេញ​រាជ្យ /???/ ???

  • Nom anglais: Santol
  • Autres noms: កំពីងរាជ, លោះ, salak, wild mangosteen, sandorica
  • Nom scientifique: Sandoricum koetjape
  • Variétés similaires: លោះ
  • Chuon Nath: ឈ្មោះ​ឈើ​ដំណាំ​ដើម​ធំ​មួយ​ប្រភេទ… (ម. ព. លោះ ) ។
Pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire