ម្រុំ​​

ម្រុំ /mɔ.rum/ n. moringa oleifera

  • Nom anglais: Horseradish-tree
  • Autres noms: brède mouroum (la Réunion et ile Maurice), Gligandjah (Cameroun)
5df7c798af87407d436b6decef11287a800px-Starr_080609-7915_Moringa_oleifera1024px-Moringa_flower_57015e38f1f_50009779_graine-moringa-forest-kim-starr-ccHTB1lsNSFVXXXXclXpXXq6xXFXXXxHTB1X0A2KFXXXXXdXVXXq6xXFXXXuLargement-Cultivées-Moringa-Oleifera-Graines-200-pcs-Moringaceae-famille-Pilon-Arbre-Graines-thérapeutique-Santé-Ben-Huilemalunggaymaxresdefaultmoringa (1)Moringa SMIRI-TUNISIE-Gousses-de-moringaMoringaMoringa-oleifera-2Moringa-Oleifera-Baum-moringa-oleifera-flowers-palm-beach-medicinal-herbs (2)moringa-oleifera-leaves-and-podsMoringa leaves and barkMoringaTree11moringa-usages-fleursUT8fYunXHhaXXcUQpbXS
Pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire