រអាត

រអាត /rɔ.ʔaat/ n. accipitridés

  • Nom anglais:
  • Autres noms: រអាតយក្ស, រអាតធំ, រអាតទន្សាយ, រអាតតូច
  • Nom scientifique: Accipitridae
  • Chuon Nath: អជ្ឈុបាតក​សត្ត​ពួក​មួយ​មាន ២ ប្រភេទ​គឺ រអាត​យក្ស ឬ រអាត​ធំ មាត្រ​ធំ​ជាង​អក សម្បុរ​ប្រផេះ​ក្រមៅ រាង​ទាប​ក្រទា ក្បាល​តូច​ឆ្លឹម ចុង​ចំពុះ​ខុប​ស្រួច​មុត ក្រចក​មុត, ជា​សត្វ​ខ្លាំង​រនិង​រនាំង, ឆាប​ឆក់​ឬ​ចាប់​ចឹក​សត្វ​ពួក​ខ្លះ​ដែល​តូច​ជាង​ខ្លួន​វា​ជា​អាហារ; រអាត​ទន្សាយ ឬ រអាត​តូច មាត្រ​ប៉ុន​ទីទុយ ក្បាល​ធំ​ក្រមុប ចំពុះ​ខ្លី​ខុប​មុត ក្រចក​មុត សម្បុរ​ពព្រុស​ដូច​ទីទុយ, អាច​ហ៊ាន​ចាប់​ទន្សាយ​ឲ្យ​មុត​ជាប់​ដោយ​ក្រញាំ​ជើង​ចឹក​ពិឃាត​យក​ជា​អាហារ​ បាន ។
Pour marque-pages : Permaliens.

Les commentaires sont fermés.