ស្រការ​នាគ

ស្រការ​នាគ /srɑ.kaa niəʔ/ n. fruit du dragon

  • Littéralement « écaille du dragon »
  • Nom anglais: Dragon Fruit
  • Autress noms: Pitahaya, Strawberry Pear
  • Nom scientifique: Hylocereus undatus
6a00e5520037e5883301310fe7ff8f970cpitaya8a2svr32f5kw0og4kkc8w8s8c-source-12804939200-PCS-Pitaya-Seeds-Perennial-Plants-Fruit-Tree-Anti-aging-White-Dragon-Fruit-Seeds-for-Homehylocereus-pitaya_grand728px-Eat-Dragon-Fruit-Step-1-preview2015-New-Fashion-artificial-font-b-fruit-b-font-font-b-dragon-b-font-font-b44375904_xxl_pitaya-pulpe-blanc-fruit-rose-full-12468441Bal87Ow6jvfffjIEzNeTbhvdUAsbelle-de-nuit-pitaya-profil_grandbuah-naga-merahdragon_fruit111dragonfruitdragonfruit-plantation-produceclerks.comDSCN0366ekzoticheskie_rukty_v_tailande_-_probuem_2Fruit_Closeup_Dragon_507825Fruit_Dragon_fruitThree_508629IMG_0328IMG_1579maxresdefault (1)maxresdefaultOriginal-Pack-15-seeds-pack-Pitaya-RED-inside-Red-outside-Sweet-Dragon-Fruit-Pitaya-Cactus-Veryplante-fruit-du-dragon-pitayatéléchargementthanh-longស្រការ​នាគ /srɑ.kaa neəʔ/ fruit du dragonun-fruit-du-dragon-visoterrVIETNAM-DRAGON-FRUIT-BEST-TASTE-RED-ANDVietnam-Food-Thanh-Long-Fruit-Du-Dragon-020.fullsize
Pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire