ស្រមោច

ស្រមោច /srɑ.maoc/ n. fourmi

  • Nom anglais: Ant
  • Chuon Nath: សុខុម​សត្វ​ច្រើន​ពួក មាន​ប្រភេទ​ផ្សេង​ៗ​គ្នា ជា​សត្វ​មាន​សាមគ្គី​ស្រុះ​គ្នា ច្រើន​រក​ស៊ី​ជា​ពួក​ៗ​មូល​គ្នា : ស្រុះ​គ្នា​ដូច​ស្រមោច ។ ព. ទ. ស្រមោច​ក្រវែល​ស្ករ បុរស​ក្រវែល​ស្ត្រី ។ ស្ករ​ជិត​ស្រមោច (ម. ព. ស្ករ) ។
Pour marque-pages : Permaliens.

Les commentaires sont fermés.