ស្វា

ស្វា /svaa/ n. singe

  • Nom anglais: Monkey
  • Autres noms: វលីមុខ, ពានរ
  • Chuon Nath: សត្វ​ព្រៃ​មួយ​ពួក រូប​រាង​ស្រដៀង​នឹង​មនុស្ស, ជា​សត្វ​រពឹស​រប៉ិលរប៉ូច សាវ៉ា ក្រឡិចក្រឡុច; មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​ខ្លះ​មាន​កន្ទុយ ខ្លះ​ឥត​កន្ទុយ : ស្វា​ក្រិស, ស្វា​ខោ, ស្វា​ព្រាហ្មណ៍, ស្វា​អង្គត់ ។ល។
Pour marque-pages : Permaliens.

Les commentaires sont fermés.