កប្បាស់

កប្បាស់ /kɑ.bah/ n. coton, ដេីមកប្បាស់ /daəm kɑ.bah/ n. cotonnier

កេងកង

កេងកង​ /keeŋ.kɑɑŋ/  n. calao bicorne

 • Nom scientifique: buceros bicornis
01723-40418615_-_03_11_2016_-_ncbirdpark660e95b4ffc8f92527886dc546c1e9d21280px-Aceros_cassidix_(Knobbed_Hornbill_-_Helmhornvogel)_-_Weltvogelpark_Walsrode_2011-0753844e853adf9146393-004-C7B51D1219451230.154_5489CSbirdebm89bucerosAceros cassidixEl-Cálao-cololrGreat Hornbill4image001-47jbp-sunny-the-hornbillrhinocarous-hornbillrufoushornbill1zoo_d171

Calao bicorne

Buceros bicornis

Buceros bicornis
Description de cette image, également commentée ci-après
Calao bicorne
Classification (COI)
Règne Animalia
Embranchement Chordata
Classe Aves
Ordre Bucerotiformes
Famille Bucerotidae
Genre Buceros

Nom binominal

Buceros bicornis
Linnaeus, 1758

Statut de conservation UICN

( NT )
NT  : Quasi menacé

Statut CITES

Sur l'annexe I de la CITES Annexe I , Rév. du 11/06/1992
Description de cette image, également commentée ci-après
tête de calao bicorne

Le Calao bicorne (Buceros bicornis) est une espèce d'oiseau appartenant à la famille des Bucerotidae. Il vit dans le sud et le sud-est de l'Asie.

Description

Le mâle est un peu plus grand que la femelle, la sous espèce buceros bicornis homrai peut atteindre jusqu’à 1,30 m pour une envergure de 1,80 m et un poids de 3 kg. Le plumage est blanc et noir: le cou, le poitrail, des parties de la tête ainsi que les bandes transversales sur les ailes sont blanches. La queue est également blanche avec une bande transversale noire dans sa partie centrale. Le très grand bec incurvé vers le bas (jusqu’à 30 cm chez le mâle, 25 chez la femelle), même s'il n'est pas très lourd, est spectaculaire par le casque également jaune doré qui l'orne et qui sert de corps de résonance. Le cri puissant et le vol lourd et bruyant sont caractéristiques.

Hormis la taille, le dimorphisme sexuel est peu marqué. Les cils de la paupière supérieure sont longs. Chez le mâle, l'iris est rouge-brun et la peau qui entoure l'œil est noire alors que chez la femelle, l'iris est blanc et la peau circumorbitale est rose à rouge vif. Le calao bicorne vit souvent en groupes y compris la nuit qu'il passe dans des arbres-dortoirs. Il est très bien adapté à la vie arboricole et les trois griffes de ses pattes lui permettent une bonne accroche aux branches. L'espérance de vie observée en captivité atteint jusqu’à 50 ans mais il est menacé par la déforestation ainsi que par certains usages tribaux (coiffures, vertus attribuées au sang des jeunes calaos ...), c'est pourquoi il figure sur le logo de CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

Sous-espèces

Cet oiseau est représenté par 2 sous-espèces :

Nourriture

L'alimentation comporte essentiellement des fruits, en particulier les figues riches en sucre, qui permettent au calao bicorne de se passer d'eau mais leur fermentation peut le rendre euphorique comme l'a observé Gustav Schneider à Sumatra. Insectes et petits vertébrés (grenouilles, lézards, serpents et petits oiseaux) complètent ce régime mais le bec et les griffes du calao ne lui permettent pas de s'attaquer à de grosses proies.

Reproduction

La maturité sexuelle est atteinte à 4 ans. Une fois formé, le couple reste fidèle à vie et niche dans la couronne des arbres entre 15 et 20 mètres de haut. La femelle pond de 2 à 4 œufs dans un creux d'arbre mais en général un seul jeune survit après l'éclosion. Après la ponte, la femelle mure complètement le nid avec une bouillie faite de nourriture, de particules de bois et d'excréments afin d'empêcher l'intrusion de prédateurs (singes et serpents). Seule une petite ouverture permet au mâle d'alimenter la femelle et, après l'éclosion, la progéniture. Quand celle-ci a atteint l'âge de voler, vers 16 semaines, la femelle ouvre l'entrée du nid à coups de bec. Le jeune doit alors se hâter d'apprendre à voler car il n'a aucun entraînement.

Références

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

 • [1] site de la Bombay Nature History Society, ONG indienne dont le logo est un calao bicorne!
 • Great Hornbill videos vidéos visibles sur le site Internet Bird Collection

 

កង្កែប

កង្កែប /kɑng.kaɛp/ n. grenouille

 • Nom anglais: frog
 • Autres noms: កង្កែប​ប្រុយ, កូន​ស្ងើន
 • Chuon Nath: ឈ្មោះ​សត្វ​ទឹក​មួយ​ប្រភេទ មាន​ជើង ៤ ចេះ​ហែល​ទឹក, មុជ​ទឹក, លោត​លើ​គោក​ក៏​បាន ច្រើន​នៅ​អាស្រ័យ​នឹង​ទី​ក្បែរ​មាត់​ទឹក ឬ​នឹង​រន្ធ​ដី​ក៏​នៅ​បាន ។ កង្កែប​បោប សាច់​កង្កែប​ដែល​គេ​ធ្វើ​ជា​ម្ហូប​ហៅ​ថា បោប ។
290px-RanaLessonae1grenouilleGrenouille-du-Nord-1grenouille-verte (1)Grenouille-vertePelophylax kl esculentus ad female F42 etang des Marquants 45.7879 4.0937 190511 BEV11367 PA Crochet (4)-2

កញ្ឆែត

កញ្ឆែត /???/ ???

 • Nom anglais: Water Mimosa
 • Nom scientifique: Neptunia oleracea
11275172_484744191674570_76874957_n16585053_256090504846099_394662478950170624_n9262320166_9bfcdac0bd_be433c82d6dd8d8560a74208df2e5f1e0_720x600Fried-Water-Mimosa-with-Chilli-and-Garlic-490x410hz-fileserver-upload-01_hticbz9jmimmosa1Mimo_pigra_080209-4579_ckoeppad-pad-gachetseedlingsstir-fried-water-mimosa

ក្ទម្ពទេស

ក្ទម្ពទេស /kɑ.tɔm.teeh/ n. faux mimosa

 • Nom anglais: white leadtree
 • Autres: noms កន្ធំ(កន្ឋំថេត)
 • Variétés similaires: ទុំទេស
 • Nom scientifique: Leucaena leucocephala
 • Chuon Nath: ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ជា​ឈើ​មាន​ដើម​មិន​ធំ​ណាស់ មាន​សាច់​រឹង ស្លឹក​ល្អិត​ៗ ផ្កា​មាន​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ផ្កា​ក្ទម្ព ផ្លែ​មាន​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ផ្លែ​ចង្រៀក ប៉ុន្តែ​ត្រួយ, ផ្កា​និង​ផ្លែ​ខ្ចី ប្រើ​ជា​អន្លក់​បាន, ត្រួយ​ប្រើ​ជា​របោយ​នំ​បញ្ចុក​ក៏​បាន, ជា​ឈើ​មាន​ពូជ​មក​ពី​ប្រទេស​ក្រៅ, មាន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​យូរ​ណាស់​មក​ហើយ; អ្នក​ខ្លះ​ហៅ​ឈើ​នេះ​ថា សម្បួរ​ទេស, អ្នក​ខ្លះ​ហៅ សម្បួរ​ប្រាក់, អ្នក​ខ្លះ​ហៅ ទុំ​ទេស, អ្នក​ខ្លះ​ហៅ ក្រៈទុំថេត (តាម​សំដី​សៀម), តាម​ពិត​ត្រូវ​ហៅ ក្ទម្ពទេស ឬ សម្បួរ​ទេស : គេ​ច្រើន​ដាំ​ក្ទម្ពទេស​ធ្វើ​ជា​របង​ឈើ​រស់ ព្រោះ​ជា​ឈើ​រស់​ជាប់​បាន​យូរ គេ​អាច​ប្រើ​ត្រួយ, ផ្កា​និង ផ្លែ​ខ្ចី​ជា​អាហារ​បាន​ផង ។
553293_305163069580162_1590728195_nalso-called-white-leadtreebp_guaje02fWhite Lead tree, Jumbay, River Tamarind Uses: Coffee, soups, spiceLeucaena-leucocephala-2step0003-1white_leadtreeWhite-Leadtree-A-2-jpgWhite-Leadtree-Leucaena-leucocephala-v-cunninghamii-_57white-leadtree-wild-tamarind-jumbay-white-popinac-leucaena-leucocephala-EBRE8X9456696581_571513a69c_bLeucaena_glauca

កែវ

កែវ – /kaɛw/ 1. n. joyaux 2. n. verre

Translate »