ខ្វិត

ខ្វិត // ???

  • Nom anglais: Wood Apple
  • Autres noms: wood-apple, elephant-apple, monkey fruit
  • Nom scientifique: Limonia acidissima
  • Variétés similaires: ខ្វិត​ធំ, ខ្វិត​តូច ឬ ខ្វិត​ធម្មតា
  • Chuon Nath: (កបិដ្ឋ គួរ​សរសេរ ក្វិដ្ឋ) ឈ្មោះ​ឈើ​មាន​ផ្លែ​បរិភោគ​បាន សន្ដាន​នឹង​ក្រសាំង ។ ខ្វិត​មាន​ពីរ​ប្រភេទ គឺ ខ្វិត​ធំ មាន​ផ្លែ​ធំ​ៗ ; ខ្វិត​តូច ឬ ខ្វិត​ធម្មតា មាន​ផ្លែ​តូច​ៗ ។
1117623008054-wood-apple-Stock-Photodried-bael-625-1_625x350_41431776044 (1)dried-bael-625-1_625x350_41431776044origin_e5afc8f92fbdbede7adee66a004da011shutterstock_273827111Wood-apple-1024x768Wood-apple-farmingWood-Apple-Fruit-Pictureswood-apple-tree