ចេក

ចេក /ceec/ n. banane

  • Nom anglais: Banana
  • Nom scientifique: Musaceae Musa
  • Variétés similaires: ចេក​ណាំវ៉ា, ចេក​អំបូង, ចេក​នួន, ចេក​ពង​មាន់, ចេក​ស្នាប់​មុខ, ចេក​ជ្វា, ចេកបាយ, ចេកផេះ ចេកពុំសែន, ចេកមហាត្រសោល, ចេកមាស, ចេកម្រាមដៃនាង, ចេករាជសីហ៍, ចេកកន្លាស់, ចេកក្រចកអណ្ដើក, ចេកឈើទាល, ចេកលវ៉ា, ចេកល័ក្ត, ចេកស្នែង, ចេកស្នែងពពែ, ចេកអំបូង, ទឹកដោះរាជសីហ៍
    Chuon Nath: ឈ្មោះ​ដំណាំ​មាន​ស្លឹក​ប្រើ​ការ មាន​ផ្លែ​ជា​អាហារ; ចេក​មាន​ច្រើន​យ៉ាង : ចេក​ណាំវ៉ា, ចេក​អំបូង, ចេក​នួន, ចេក​ពង​មាន់, ចេក​ស្នាប់​មុខ, ចេក​ជ្វា ជាដើម ។

ច័ន

ច័ន /can/ n. diospyros decandra

  • Nom anglais: Gold Apple
  • Nom scientifique: Diospyros decandra
  • Variétés similaires: ច័នប៉ែន
  • Chuon Nath: ឈ្មោះ​ឈើ​មាន​ផ្លៃ កាល​នៅ​ខ្ចី​មាន​រស​ចត់ លុះ​ដល់​ទុំ មាន​ក្លិន​ក្រអូប​ប្រហើរ​ឈ្ងប់ មាន​រស​ផ្អែម​ប្រើ​ជា​បង្អែម ។ មាន ២ ប្រភេទ​គឺ មាន​ផែ្ល​មូល, មាន​ផ្លែ​សំប៉ែត​ទ្រមៀច​ៗ នេះ​ច្រើន​ហៅ មាក់​ប៉ែន ពុំ​សូវ​ដែល​មាន​គ្រាប់​ទេ ។