ជម្ពូ

ជម្ពូ /???/ ???

  • Nom anglais: Wax Apple
  • Autres noms: ដកម៉ៃ, water apple, otaheite apple, Malay apple
  • Nom scientifique: Tricarium cochinchinensis
  • Variétés similaires: ជម្ពូ-ស, ជម្ពូ-ស​ព្រឿង​ៗ, ជម្ពូ​ខៀវ, ជម្ពូ​ល័ខ (សុទ្ធ​តែ​មាន​ផ្កា-ស); ជម្ពូ​ក្រហម (មាន​ផ្កា​ក្រហម​ស្រស់)
  • Chuon Nath: ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ពួក ផ្លែ​ប្រើ​ជា​អាហារ, មាន​ច្រើន​យ៉ាង​គឺ ជម្ពូ-ស, ជម្ពូ-ស​ព្រឿង​ៗ, ជម្ពូ​ខៀវ, ជម្ពូ​ល័ខ (សុទ្ធ​តែ​មាន​ផ្កា-ស); ជម្ពូ​ក្រហម (មាន​ផ្កា​ក្រហម​ស្រស់) ។ ឈ្មោះ​ឈើ​តូច​មួយ​ប្រភេទ​ផ្សេង​ទៀត គ្រាប់​ក្នុង​មាន​ក្លិន​ឆ្អាប​ហាង សម្រាប់​បុក​ជ្រលក់​​សំពត់
$_327608101896726970032215_c5cd553062_bf_4072205_1[1]rose-applewax applewax-jambu-lg