ត្រី​អាចម៍កុក

ត្រី​អាចម៍កុក /trɛj ʔaac.kok/ ???

 • Nom anglais:
 • Nom scientifique: Labiobarbus siamensis
 • Chuon Nath: (ព.ប្រ.) ឈ្មោះ​ត្រី​ចង្វា​មាន​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ សម្បុរ-ស (ស្រដៀង​នឹង​អាចម៍​កុក) : ត្រី​អាចម៍​កុក ឬ ចង្វា​អាចម៍​កុក (ពាក្យ​ក្រាប​ទូល​ក្សត្រិយ៍​ថា ចង្វា​មូល​កុក) ។

Labiobarbus siamensis

Labiobarbus siamensis
Scientific classification edit
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Actinopterygii
Order: Cypriniformes
Family: Cyprinidae
Subfamily: Labeoninae
Genus: Labiobarbus
Species:
L. siamensis
Binomial name
Labiobarbus siamensis
Sauvage, 1881
Synonyms[3][4]
 • Dangila siamensis Sauvage, 1881[1][2]
 • Dangila spilopleura Smith, 1934[2]
 • Labiobarbus spilopleura Smith, 1934

Labiobarbus siamensis is a freshwater fish of the family Cyprinidae native to the rivers of Thailand.

Habitat

Freshwater

Dispersion

Chao Phraya River, Mekong River, Mae Klong River, and the southern tributary of Thailand.

Utilization

Fishery: Trade

References

 1. ^ a b Allen, D.J. (2013). "Labiobarbus siamensis". IUCN Red List of Threatened Species. Version 2008. International Union for Conservation of Nature. Retrieved 2015-11-29.
 2. ^ a b Kottelat, M. "The fishes of the inland waters of southeast Asia: a catalogue and core bibliography of the fishes known to occur in freshwaters, mangroves and estuaries." the Raffles Bulletin of Zoology Supplement 27 (2013): 1-663.
 3. ^ Roberts, Tyson R. "Systematic revision of the Southeast Asian cyprinid fish genus Labiobarbus (Teleostei: Cyprinidae)." The Raffles Bulletin of Zoology 41, 2 (1993): 315-329.
 4. ^ FishBase. "Synonyms of Labiobarbus siamensis (Sauvage, 1881). [Online]. Available: http://www.fishbase.org/Nomenclature/SynonymsList.php?ID=27192&SynCode=61600&GenusName=Labiobarbus&SpeciesName=siamensis [n.d.]. Retrieved November 1, 2015.

External links

តឹកកែ

តឹកកែ​ /tɜk.kaɛ/ n. gecko tokay

 • Nom anglais: Tokay Gecko
 • Autres noms: តុកកែ
 • Chuon Nath: សត្វ​ពួក​ជីងចក់ តែ​ធំ​ជាង​ជីងចក់ មាន​សម្បុរ​ផ្អុច​ៗ មាន​ជើង​ស្អិត ចាប់​ត្រង់​ណា​ជាប់​ត្រង់​នោះ យំ​ឮ​សូរ តឹកកែ​ៗ ឬ តុកកែ​ៗ (បា. ហៅ ឃរគោលិកា; សំ. ហៅ គ្ឫហគោធិកា) ។

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.

Translate »