ត្រី​អាចម៍កុក

ត្រី​អាចម៍កុក /trɛj ʔaac.kok/ ???

 • Nom anglais:
 • Nom scientifique: Labiobarbus siamensis
 • Chuon Nath: (ព.ប្រ.) ឈ្មោះ​ត្រី​ចង្វា​មាន​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ សម្បុរ-ស (ស្រដៀង​នឹង​អាចម៍​កុក) : ត្រី​អាចម៍​កុក ឬ ចង្វា​អាចម៍​កុក (ពាក្យ​ក្រាប​ទូល​ក្សត្រិយ៍​ថា ចង្វា​មូល​កុក) ។

Labiobarbus siamensis

Jump to navigation Jump to search
Labiobarbus siamensis
Scientific classification e
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Actinopterygii
Order: Cypriniformes
Family: Cyprinidae
Subfamily: Labeoninae
Genus: Labiobarbus
Species: L. siamensis
Binomial name
Labiobarbus siamensis
Sauvage, 1881
Synonyms[3][4]
 • Dangila siamensis Sauvage, 1881[1][2]
 • Dangila spilopleura Smith, 1934[2]
 • Labiobarbus spilopleura Smith, 1934

Labiobarbus siamensis, commonly called barb, is a freshwater fish of the family Cyprinidae native to the rivers of Thailand.

Common Names

barb, long-finned barb; pla soi luk kluai (Thai: ปลาสร้อยลูกกล้วย, pronounced [plāː sɔ̂j lûːk klûa̯j]), pla sa (Thai: ปลาซ่า,  [plāː sâː])

Habitat

Freshwater

Dispersion

Chao Phraya River, Mekong River, Mae Klong River, and the southern tributary of Thailand.

Utilization

Fishery: Trade

References

 1. ^ a b Allen, D.J. (2013). "Labiobarbus siamensis". IUCN Red List of Threatened Species. Version 2008. International Union for Conservation of Nature. Retrieved 2015-11-29. 
 2. ^ a b Kottelat, M. "The fishes of the inland waters of southeast Asia: a catalogue and core bibliography of the fishes known to occur in freshwaters, mangroves and estuaries." the Raffles Bulletin of Zoology Supplement 27 (2013): 1-663.
 3. ^ Roberts, Tyson R. "Systematic revision of the Southeast Asian cyprinid fish genus Labiobarbus (Teleostei: Cyprinidae)." The Raffles Bulletin of Zoology 41, 2 (1993): 315-329.
 4. ^ FishBase. "Synonyms of Labiobarbus siamensis (Sauvage, 1881). [Online]. Available: http://www.fishbase.org/Nomenclature/SynonymsList.php?ID=27192&SynCode=61600&GenusName=Labiobarbus&SpeciesName=siamensis [n.d.]. Retrieved November 1, 2015.

External links


តឹកកែ

តឹកកែ​ /tɜk.kaɛ/ n. gecko tokay

 • Nom anglais: Tokay Gecko
 • Autres noms: តុកកែ
 • Chuon Nath: សត្វ​ពួក​ជីងចក់ តែ​ធំ​ជាង​ជីងចក់ មាន​សម្បុរ​ផ្អុច​ៗ មាន​ជើង​ស្អិត ចាប់​ត្រង់​ណា​ជាប់​ត្រង់​នោះ យំ​ឮ​សូរ តឹកកែ​ៗ ឬ តុកកែ​ៗ (បា. ហៅ ឃរគោលិកា; សំ. ហៅ គ្ឫហគោធិកា) ។
Translate »