ថ្កូវ

ថ្កូវ /tʰkəw/ n. kadam, kacamba, cadamba

  • Nom anglais: Anthocephalus cadamba
  • Nom scientifique: Anthocephalus cadamba or A. chinensis
  • Chuon Nath: ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ផ្លែ​ទុំ​មាន​រស​ជូរ​បន្តិច​ៗ អាច​បរិភោគ​ជា​អាហារ​បាន ។
102-21280px-Kadam_(Neolamarckia_cadamba)_tree3802b8460ca4d673694e15a842e2cf8f869607881_97fc25598c1796286118_dbb40b3441_b6230098826_5828a2a0c8_b6411821271_40c7f8144a_b7813553192_b63b8de3ea_b9056942341_0823e06c8b_b12366344575_da4ee68c23_b14385503973_824f9e827b_bAdina cordifoliaadina-cordifolia-Qg-Seeds-Kadam-Seeds-Hindialbero dei pom pomAnthocephalus-cadamba-1Buds_of_KadamcadambaCloseup_of_Kadam_(Neolamarckia_cadamba)_FlowerKadam ful-1Kadam ful-18Kadam_Flower_picture_IndiaKadam_Flower1 (1)Kadam_Flower3Kadamb-tree-Chandimandir-Morni-foothillsSONY DSCKadam-ful-4mahalderblog_1242829814_1-Picture_023maxresdefault (1)maxresdefault (2)maxresdefault (3)maxresdefaultSONY DSC