រអាត

រអាត /rɔ.ʔaat/ n. accipitridés

 • Nom anglais:
 • Autres noms: រអាតយក្ស, រអាតធំ, រអាតទន្សាយ, រអាតតូច
 • Nom scientifique: Accipitridae
 • Chuon Nath: អជ្ឈុបាតក​សត្ត​ពួក​មួយ​មាន ២ ប្រភេទ​គឺ រអាត​យក្ស ឬ រអាត​ធំ មាត្រ​ធំ​ជាង​អក សម្បុរ​ប្រផេះ​ក្រមៅ រាង​ទាប​ក្រទា ក្បាល​តូច​ឆ្លឹម ចុង​ចំពុះ​ខុប​ស្រួច​មុត ក្រចក​មុត, ជា​សត្វ​ខ្លាំង​រនិង​រនាំង, ឆាប​ឆក់​ឬ​ចាប់​ចឹក​សត្វ​ពួក​ខ្លះ​ដែល​តូច​ជាង​ខ្លួន​វា​ជា​អាហារ; រអាត​ទន្សាយ ឬ រអាត​តូច មាត្រ​ប៉ុន​ទីទុយ ក្បាល​ធំ​ក្រមុប ចំពុះ​ខ្លី​ខុប​មុត ក្រចក​មុត សម្បុរ​ពព្រុស​ដូច​ទីទុយ, អាច​ហ៊ាន​ចាប់​ទន្សាយ​ឲ្យ​មុត​ជាប់​ដោយ​ក្រញាំ​ជើង​ចឹក​ពិឃាត​យក​ជា​អាហារ​ បាន ។

រវិហង្ស

រវិហង្ស /ro.viʔ.hɑŋ/ n. ???

 • Nom anglais:
 • Autres noms: ប្រវឹក
 • Chuon Nath: (រវិ​ហំស “ហង្ស​ព្រះ​អាទិត្យ”) សត្វ​ប្រវឹក (ព. កា.) : រី​ហ្វូង​រវិ​ហង្ស ហើរ​ចុះ​ត្រង់​បឹង​ទឹក​ថ្លា ហែល​ទឹក​បឹង​ត្រៀបត្រា ខ្មែរ​ហៅ​ថា​ហ្វូង​ប្រ

Lesser whistling duck

Jump to navigation Jump to search

Lesser whistling duck
Dendrocygna javanica - Chiang Mai.jpg
In Chiang Mai Province, Thailand
Scientific classification e
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: Anseriformes
Family: Anatidae
Genus: Dendrocygna
Species: D. javanica
Binomial name
Dendrocygna javanica
(Horsfield, 1821)
DendrocygnaMap.svg
Resident range in green and summer range in blue

The lesser whistling duck (Dendrocygna javanica), also known as Indian whistling duck or lesser whistling teal, is a species of whistling duck that breeds in the Indian subcontinent and Southeast Asia. They are nocturnal feeders that during the day may be found in flocks around lakes and wet paddy fields. They can perch on trees and sometimes build their nest in the hollow of a tree. This brown and long-necked duck has broad wings that are visible in flight and produces a loud two-note wheezy call. It has a chestnut rump, differentiating it from its larger relative, the fulvous whistling duck, which has a creamy white rump.

Description

The chicks are patterned in black and white

This chestnut brown duck is confusable only with the fulvous whistling duck (D. bicolor) but has chestnut upper-tail coverts unlike the creamy white in the latter. The ring around the eye is orange to yellow.[2] When flying straight, their head is held below the level of the body as in other Dendrocygna species. The crown appears dark and the sexes are alike in plumage. They fly slowly but with rapid wing-flapping and usually produce a repetitive wheezy seasick call as they circle overhead. They are very nocturnal and often rest during the day. The outermost primary feather has the inner vane modified. They produce very prominent whistling sound while flying.

Distribution and habitat

Shape of the outermost primary, claimed to produce a whistle in flight

This is a largely resident species distributed widely across lowland wetlands of the Indian subcontinent and Southeast Asia. The species also occur on islands in the region including the Andamans, Nicobars and Maldives.[3] They sometimes make local movements in response to weather and changes in water availability and the more northern birds winter further south. They are found in freshwater wetlands with good vegetation cover and often rest during the day on the banks or even on the open sea in coastal areas.[4] Downy chicks are black with a white eyebrow and white patches on the back of the head, the wing, lower back and rump.[5][6] Albino individuals have been seen in the wild.[7]

White-bellied sea eagle (Haliaeetus leucogaster) with captured duck

Large numbers are sometimes found in urban wetlands such as in Kolkata and Goa, particularly during winter.[8][9][10] In the Alipore Zoological Gardens, captive individuals were introduced in the 1930s and wild birds joined this nucleus subsequently.[11]

With a wide distribution range between 1 and 10 million km², they are considered to have a secure global population of between two and twenty million individuals.[1] They are not threatened by hunting as they are not considered good to eat.[4] Hunters in Assam however have been known to raise the chicks to serve as live decoy.[12]

Behaviour and ecology

A flock landing (Kolkata, India)
In flight the broad wings are distinctive

Lesser whistling duck are usually gregarious. They feed mainly on plants taken from the water as well as grains from cultivated rice apart from small fish, frogs and invertebrates such as molluscs and worms.[13] They dabble as well as dive in water. They will often waddle on the land and Common mynas have been noted to follow them on grass.[14] Courtship involves the male facing the female and dipping and raising its bill in the water and swimming around the female.[15][16] They breed during the monsoon or rainy season and may vary locally in relation to the food availability. The nest site may be a tree hole lined with twigs and grass or built in the fork of a large tree, sometimes reusing an old nest of a kite or heron or even on the ground. The clutch varies from 7 to 12 white eggs that are incubated by both the parents. Large clutches of up to 17 have been noted[17] although these may be indications of intraspecific brood parasitism.[18] The eggs hatch after about 22–24 days. More than one brood may be raised in a single season.[4][19] Young birds may sometimes be carried on the back of the parents.[20]

Local names like sili and silhahi in India are based on their wheezy two-note calls. They become very tame in captivity, walking about and responding to whistles. Individuals in captivity in the USA have lived for up to 9 years.[21]

Several endoparasitic cestodes including Hymenolepis javanensis and Cittotaenia sandgroundi have been described from lesser whistling duck hosts apart from ectoparasitic bird lice and mites.[22][23][24]

References

 1. ^ a b BirdLife International (2012). "Dendrocygna javanica". IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. International Union for Conservation of Nature. Retrieved 26 November 2013. 
 2. ^ Johnsgard, Paul (1965). Handbook of waterfowl behaviour. Comstock Publishing Associates. 
 3. ^ Anderson, R C; M Baldock (2001). "New records of birds from the Maldives, with notes on other species" (PDF). Forktail. 17: 67–73. Archived from the original (PDF) on 2012-02-26. 
 4. ^ a b c Ali, Salim; Sidney Dillon Ripley (1978). Handbook of the Birds of India and Pakistan. Volume 1 (2nd ed.). New Delhi: Oxford University Press. pp. 138–139. 
 5. ^ Baker, ECS (1929). Fauna of British India. Birds. Volume 6 (2nd ed.). London: Taylor and Francis. pp. 411–413. 
 6. ^ Blanford, WT (1898). Fauna of British India. Birds. Volume 4. London: Taylor and Francis. pp. 430–431. 
 7. ^ Chatterjee, Sujan (1995). "Occurrence of albino Lesser Whistling Teal, Dendrocygna javanica (Horsfield)". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 92 (3): 417–418. 
 8. ^ Abdulali, Humayun (1965). "Behaviour of Lesser Whistling Teal [Dendrocygna javanica (Horsfield)] in Alipore Zoo, Calcutta". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 62 (2): 300–301. 
 9. ^ Lainer, Heinz (2000). "Waterfowl of the Carambolim Lake". Newsletter for Birdwatchers. 40 (5): 59–60. 
 10. ^ Mazumdar S; P Ghosh; GK Saha (2005). "Diversity and behaviour of waterfowl in Santragachi Jheel, West Bengal, India, during winter season". Indian Birds. 1 (3): 68–69. 
 11. ^ Fooks, HA (1966). "Whistling Teal [Dendrocygna javanica (Horsfield)] and other memories of Alipore Zoo, Calcutta". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 63 (1): 200–202. 
 12. ^ Raj, M (1991). "The rearing of Lesser Whistling Teals". Newsletter for Birdwatchers. 31 (3–4): 6. 
 13. ^ Bolen, Eric G; Rylander, M Kent (1975). "Notes on the morphology and ecology of the Lesser Whistling Teal (Dendrocygna javanica)". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 72 (3): 648–654. 
 14. ^ Bharucha, EK (1990). "Common Myna as a campfollower of Lesser Whistling Teals". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 86 (3): 450. 
 15. ^ Johnsgard, Paul A. (1965). Handbook of Waterfowl Behavior. Cornell University Press. p. 21. 
 16. ^ Raj, M (1991). "Field observations on the behaviour of Lesser Whistling Teal in Assam". Newsletter for Birdwatchers. 31 (5–6): 4–6. 
 17. ^ Aldrich, HC (1945). "Record clutch of eggs of the Whistling Teal [Dendrocygna javanica (Horsf.)]". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 45 (4): 610. 
 18. ^ Yom-Tov, Yoram (2001). "An updated list and some comments on the occurrence of intraspecific nest parasitism in birds". Ibis. 143: 133–143. doi:10.1111/j.1474-919X.2001.tb04177.x. 
 19. ^ Parsons, RE (1940). "Does the Common Whistling Teal have more than one brood in the year?". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 41 (4): 901. 
 20. ^ Basu, B (1967). "The Whistling Teal [Dendrocygna javanica (Horsfield)] in the Calcutta environs". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 64 (3): 558–559. 
 21. ^ Phillips, John C. (1922). A natural history of the ducks. Volume 1. Boston and New York: Houghton Mifflin Company. pp. 148–156. 
 22. ^ Davis, HE (1945). "A New Hymenolepidid Cestode, Hymenolepis javanensis, from an East Indian Tree Duck". Transactions of the American Microscopical Society. 64 (3): 213–219. doi:10.2307/3223557. 
 23. ^ Davis, Helen Edith (1944). "Cittotaenia sandgroundi, a New Anoplocephalid Cestode from a Javanese Tree Duck". The Journal of Parasitology. 30 (4): 241–244. doi:10.2307/3272644. 
 24. ^ Arnold, DC (2006). "Review of the Genus Acidoproctus (Phthiraptera: Ischnocera: Philopteridae), with Description of a New Species". Journal of the Kansas Entomological Society. 79 (3): 272–282. doi:10.2317/0509.26.1. 

External links

Translate »