ល្វា

ល្វា /???/ ???

  • Nom anglais: Fig
  • Variétés similaires: ឧទុម្ពរ ល្វា​តូច ល្វា​មមង់
  • Nom scientifique: Ficus carica, F. glomerata, or F. racemosa
  • Chuon Nath: ឈ្មោះ​វនស្បតិ​ព្រឹក្ស​ពួក​មួយ ចេញ​ផ្លែ​ស្កះ​តាម​ដើម​តាម​មែក, ឥត​ផ្កា​ទេ ចេញ​ជា​ផ្លែ​ស្រេច​មក​តែ​ម្តង, មាន​ពីរ​ប្រភេទ​គឺ មួយ​ប្រភេទ​មាន​ផ្លែ​ធំ​ៗ វេលា​ទុំ​មាន​កើត​ជា​មមង់​នៅ​ខាង​ក្នុង, អ្នក​ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ ល្វា​មមង់; មួយ​ប្រភេទ​ទៀត​ផ្លែ​តូច​ៗ​វេលា​ទុំ​មិន​មាន​មមង់​ទេ បរិភោគ​បាន, អ្នក​ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ ល្វា​តូច, ខ្លះ​ហៅ ឧទុម្ពរ