ស្វា

ស្វា /svaa/ n. singe

 • Nom anglais: Monkey
 • Autres noms: វលីមុខ, ពានរ
 • Chuon Nath: សត្វ​ព្រៃ​មួយ​ពួក រូប​រាង​ស្រដៀង​នឹង​មនុស្ស, ជា​សត្វ​រពឹស​រប៉ិលរប៉ូច សាវ៉ា ក្រឡិចក្រឡុច; មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​ខ្លះ​មាន​កន្ទុយ ខ្លះ​ឥត​កន្ទុយ : ស្វា​ក្រិស, ស្វា​ខោ, ស្វា​ព្រាហ្មណ៍, ស្វា​អង្គត់ ។ល។

ស្រមោច

ស្រមោច /srɑ.maoc/ n. fourmi

 • Nom anglais: Ant
 • Chuon Nath: សុខុម​សត្វ​ច្រើន​ពួក មាន​ប្រភេទ​ផ្សេង​ៗ​គ្នា ជា​សត្វ​មាន​សាមគ្គី​ស្រុះ​គ្នា ច្រើន​រក​ស៊ី​ជា​ពួក​ៗ​មូល​គ្នា : ស្រុះ​គ្នា​ដូច​ស្រមោច ។ ព. ទ. ស្រមោច​ក្រវែល​ស្ករ បុរស​ក្រវែល​ស្ត្រី ។ ស្ករ​ជិត​ស្រមោច (ម. ព. ស្ករ) ។

ស្ដៅ

ស្ដៅ​ /sdaw/ n. margousier, margosier

 • Nom anglais: neem-tree
 • Nom scientifique: azadirachta indica
 • Noms connexe: ដើមស្តៅ

Margousier

Melia azedarach, un arbre de la même famille, est aussi appelé "Margousier".

Azadirachta indica

Le margousier/margosier (Azadirachta indica), ou neem (graphie anglaise du bengali nim (নিম)), est un arbre originaire d'Inde appartenant à la famille des Meliaceae. Il est l'une des deux espèces du genre Azadirachta et est originaire d'Inde et du sous-continent indien (Népal, Pakistan, Bangladesh et Sri Lanka). Il est généralement cultivé dans les régions tropicales et semi-tropicales. Ses fruits et ses graines sont la source de l'huile de neem.

Confusions possibles

Il est parfois confondu avec le « lilas des Indes » (Lagerstroemia speciosa) ou avec le « lilas de Perse » (Melia azedarach).

Histoire

Les traités de l'ayurveda évoquent le margosier ou nim dès 2 500 ans avant notre ère. Des preuves de son utilisation ont été trouvées lors de fouilles à Harappa. En sanskrit, la langue de la littérature ancienne, le margosier est dénommé "nimba", qui est dérivé du terme nimbati swastyamdadati signifiant "qui donne bonne santé"[1].

Description

Fleurs de Neem
Fruits immatures
Graines d'Azadirachta indica - Muséum de Toulouse

Le neem est un arbre monoïque à croissance rapide, qui peut atteindre une hauteur de 20 mètres, et plus rarement 35 à 40 mètres.

Son feuillage est persistant mais peut devenir caduque lors d'importantes sécheresses. Les branches sont larges et s'étendent. La couronne assez dense est arrondie et peut atteindre un diamètre de 15-20 mètres sur de vieux arbres.

Les feuilles opposées et pennées mesurent 20 à 40 centimètres de long, avec 20-30 folioles vert foncé d'environ 3 à 8 centimètres de long. La foliole terminale manque souvent. Les pétioles sont courts.

Les fleurs protandres blanches et parfumées apparaissent de janvier à mai en zone tropicale. Elles sont disposées sur des panicules axillaires plus ou moins tombantes mesurant jusqu'à 25 centimètres de long. Les inflorescences, qui se ramifient jusqu'au troisième degré, portent de 150 à 250 fleurs. Une fleur individuelle a une longueur de 5-6 millimètres et une largeur de 8-11 millimètres.

Le fruit est une drupe ressemblant à une olive mesurant entre 1,4 et 2,8 centimètres sur 1,0-1,5 centimètre. La peau de fruit (exocarpe) est mince et la pulpe amère-douce (mésocarpe) est blanc jaunâtre et très fibreuse. Le mésocarpe a une épaisseur de 0,3-0,5 centimètres. Le noyau blanc et dur (endocarpe) du fruit renferme un, rarement deux, ou trois, graines allongées (amandes) ayant un tégument brun.

Culture

Neem-Tree.jpg

C'est un arbre qui ne pousse qu'en région chaude (zone USDA 10 - températures moyennes annuelles de 21-32 °C). L'espèce est connue pour sa résistance à la sécheresse. Il peut tolérer des températures élevées à très élevées mais ne tolère pas une température inférieure à 4°C. Normalement, il se développe dans les régions où les conditions sont sub-arides à sub-humides, avec des précipitations annuelles de 400-1 200 millimètres. Il peut se développer dans les régions avec une pluviométrie annuelle inférieure à 400 mm, mais dans ces cas, il dépend en grande partie du niveau de l'eau souterraine.

Le neem peut se développer dans de nombreux types de sols mais il se développe mieux sur des sols profonds et sablonneux bien drainés. Le neem est l'un des rares arbres qui donnent de l'ombre et qui prospèrent dans les zones sujettes à la sécheresse, par exemple dans les régions côtières et méridionales de l'Inde et au Pakistan. Les arbres ne sont pas du tout délicats sur la qualité de l'eau et prospèrent sur le plus petit filet d'eau, quelle que soit la qualité. En Inde et dans les pays tropicaux où la diaspora indienne s'est installée, il est très fréquent de voir des arbres de neem utilisés dans les rues pour procurer de l'ombre, autour des temples, des écoles et autres bâtiments publics ou dans les arrière-cours de la plupart des gens. Dans les zones très sèches, les arbres sont plantés sur de grandes étendues de terre.

Plante invasive

Le neem est considéré comme plante invasive dans de nombreuses régions, dont certaines parties du Moyen-Orient, de l'Afrique sub-saharienne, comme l'Afrique de l'Ouest et les États bordant l'océan Indien, et certaines parties de l'Australie[2].

En avril 2015, A. indica a été déclaré plante invasive des classes B et C dans le Territoire du Nord d'Australie, décision qui rend obligatoire de maitriser sa croissance et sa propagation, et interdit d'introduire les plantes et les propagules dans le Territoire du Nord, où il est illégal d'acheter, de vendre et de transporter les plantes et les graines. Cette mesure a été prise à la suite de l'invasion de cours d'eau dans la région du Top End[3].

Après son introduction en Australie, peut-être dans les années 1940, A. indica a été planté dans le Territoire du Nord pour fournir de l'ombre au bétail. Des essais de culture ont été réalisés entre les années 1960 et 1980 à Darwin, dans le Queensland et en Australie-Occidentale, mais l'industrie du neem ne s'est pas révélée viable. L'arbre s'est ensuite répandu dans la savane, en particulier autour des cours d'eau, et des populations naturalisées existent dans plusieurs régions[4].

Utilisation

En Inde, les feuilles de neem sont séchées et placées dans des placards pour empêcher les insectes de manger les vêtements, et aussi dans les boîtes où le riz est stocké.

Le brûlage des feuilles séchées permet de chasser les moustiques.

En tant que pesticide

À maturité, le margousier peut produire jusqu’à 50 kg de fruits, ce qui équivaut à 30 kg de graines ; celles-ci constituent la principale source de composés à propriétés insecticides, dont l’azadirachtine[5],[6].

Ses graines permettent de fabriquer un insecticide redoutable, l’azadirachtine, mais vulnérable à la lumière. Il bloque la métamorphose du stade larvaire à celui d’adulte, et paralyse le tube digestif de la larve.

Riche en azadirachtine, l'huile extraite des graines est aussi utilisée comme vermifuge, mais présente une toxicité importante chez l'humain (voir azadirachtine). Cette huile, appelée huile de neem et obtenue après une pression à froid des graines, présente la particularité d'être très chargée. Il convient de procéder à une clarification, pour espérer obtenir un produit d'une qualité acceptable.

La quantité d’azadirachtine (C35H44O16) contenue dans les graines varie considérablement selon les conditions climatiques, les conditions du sol et le génotype de l’arbre. D’une année à l’autre, un arbre peut donc produire des extraits qui contiennent des concentrations différentes[7],[8].

Il a été mis en évidence que l'azadirachtine ne serait pas le seul ingrédient actif[9].

Utilisation en médecine traditionnelle

C'est un puissant désinfectant largement utilisé en médecine ayurvédique, application externe du jus des feuilles par exemple ou d'une huile faite à partir de ce jus. Utilisation interne également des feuilles, fleurs dans la cuisine notamment dans le cas de maladies infectieuses comme la lèpre ou la blennorragie. Les fruits et l'écorce font aussi partie de l'arsenal thérapeutique (Ayurvedic pharmacopaea of India). Le neem est également utilisé dans les bains.

Les branches sont utilisées comme brosse à dent.

Les graines et l'huile qui en est issue sont utilisées comme moyen de contraception ou comme abortif. Chez les petits enfants, l'huile de neem est toxique et peut conduire à la mort. Les graines et l'huile ont un effet abortif.

En Afrique de l'Ouest et notamment en Côte d'Ivoire, les feuilles et les écorces de neem sont utilisées pour soigner le paludisme.

Utilisation alimentaire

Les pousses tendres et les fleurs de l'arbre de neem sont consommés comme un légume en Inde. Un plat appelé Veppampoo charu, utilisant la fleur de neem, est préparé dans le Tamil Nadu. Au Bengale occidental, les jeunes feuilles de neem sont frites dans l'huile avec de petits morceaux d'aubergine (brinjal). Le plat est souvent le premier élément lors d'un repas bengali et sert d'apéritif. Il est consommé avec du riz.

Fraîches, les feuilles au goût amer sont utilisées en cuisine cambodgienne comme épice.

Un cas classique de biopiraterie

Dans les années 1990, environ 64 brevets sur le margousier furent déposés, principalement à l'Office européen des brevets (OEB). Un certain Larson avait observé l'usage du margousier dans les champs et, après avoir fait le tour des universités, déposa une demande de brevet à l'OEB, brevet qu'il obtint puis vendit à la société W. R. Grace and Company, géant de l'agrochimie[10]. Selon la fondation France Libertés « Une conséquence directe fut l’augmentation de la demande en graines de neem par ces acteurs. W. R. Grace installa une usine de traitement du neem qui capta une grande partie des graines disponibles, faisant augmenter leur prix au-delà de ce que les populations locales pouvaient payer. » La vaste campagne pour faire annuler ces brevets fut une des premières campagnes contre un cas de biopiraterie. En effet, les vertus fongicides du margousier étaient connues depuis au moins 2 000 ans, aussi une des conditions du brevetage de cette plante (la nouveauté) n'était pas réunie. Après dix ans de campagne, dans laquelle l'activiste indienne Vandana Shiva fit alliance avec Linda Bullart d'IFOAM et des députés verts européens (Magda Aelvoet), reconnaissant l’antériorité des savoirs traditionnels indiens sur le margousier, le brevet déposé par Larson et racheté par Grace fut annulé par l’Office européen des brevets[11].

Réglementation

Par la décision 2008/941/CE du 8 décembre 2008, pour des problèmes de toxicité, la Commission européenne a refusé l'inscription de l'azadirachtine (substance active de l'huile de neem) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ce qui revient à interdire aux États membres d'incorporer cette substance active dans les préparations bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur leur territoire. Par conséquent son usage comme insecticide est interdit en agriculture, maraîchage, jardinage, espaces verts, serres. Un délai d'utilisation a été maintenu jusqu'en 12/2010 (pouvant être prolongé au maximum jusqu'en 12/2011) [1]. L'azadirachtine n'est d'ailleurs pas autorisée en France [2]. Elle figure cependant parmi la liste des substances actives naturelles proposées par la commission "Moyens alternatifs et protection intégrée des cultures" de l'AFPP [3].

Un usage dans des locaux (habitation, bureaux) est logiquement autorisé, car le produit relève alors de la directive Biocides.

Cependant, des modifications récentes semblent indiquer que la Commission européenne va revenir sur sa décision d'interdire complètement l'usage de l'azadirachtine. Pour plus d'informations, voici une adresse utile : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:100:0043:0046:FR:PDF

Notes et références

 1. Randhawa, 1993
 2. (en) « Plant Risk Assessment, Neem Tree, Azadirachta indica », État du Queensland, (consulté le 4 aout 2018), p. 10.
 3. (en) « Neem has been declared: what you need to know », Department of Land Resource Management, (consulté le 4 aout 2018).
 4. (en) « Neem Azadirachta indica », Department of Land Resource Management, (consulté le 4 aout 2018).
 5. C. Roger, Impact des pesticides chimiques et biologiques sur la survie et l’efficacité de prédation de Coleomegilla maculata lengi Timberlake (Coleoptera : Coccinellidae). Mémoire de maîtrise en biologie. Université du Québec à Montréal, Québec, Canada, 1992, 76 p.
 6. Ermel, K.E., E. Pahlich et H. Schmutterer. 1986. Azadirachtin content of neem kernels from different geographical locations, and its dependence on temperature, relative humidity and light. Proc. 3rd Int. Neem Conf. Nairobi, Kenya. p. 171-184
 7. Ermel et al. ibidem
 8. Singh, R.P. 1986. Comparison of antifeedant efficacy and extract yields from different parts and ecotypes of neem (Azadirachta indica A. Juss.) trees. Proc. 3rd Int. Neem Conf. Nairobi, Kenya. p. 185-194
 9. Marie-Josée Gauvin, André Bélanger, Roger Nébié, Guy Boivin: Azadirachta indica : l’azadirachtine est-elle le seul ingrédient actif ? Phytoprotection, Société de protection des plantes du Québec (SPPQ), Volume 84, numéro 2, août / august 2003, p. 115-119
 10. Ikewan, Thema Collectif Biopieraterie, 2009
 11. The Neem case by Linda Bullard, March, 2005

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

 • (en) Référence Flora of Pakistan : Azadirachta indica
 • (en) Référence FloraBase (Australie-Occidentale) : classification Azadirachta indica
 • (fr) Référence Catalogue of Life : Azadirachta indica A.Juss.
 • (fr) Référence Tela Botanica (Antilles) : Azadirachta indica A.Juss.
 • (fr) Référence Tela Botanica (La Réunion) : Azadirachta indica A.Juss.
 • (fr+en) Référence ITIS : Azadirachta indica A.Juss. (+ version anglaise )
 • (en) Référence NCBI : Azadirachta indica
 • (en) Référence GRIN : espèce Azadirachta indica A.Juss.
 • Azadirachta indica sur Seedsplants
 • Méthode d'extraction de l'Azadirachtine
 • Toute l'affaire sur la biopiraterie - Document de 8 pages signé par Linda Bullard, à en-tête de Research Foundation for Science, Technology and Ecology, New Delhi, Inde & Groupe des Verts/Alliance libre européenne au Parlement européen & Fédération internationale des mouvements d’agriculture organique
 • L'insecticide qui se fait désirer - Document de la revue professionnelle "Biofil, Cultures spécialisées" (no 57 de mars/avril 2008) dénonçant la décision illogique de la France dans son interdiction de cet insecticide totalement biologique (issu de la nature et non de l'agrochimie), dénué de toxicité importante, et à l'efficacité redoutable contre les parasites. Le sous-titre, révélateur, de l'article est "Sélectif, donc moins destructeur que d’autres insecticides naturels autorisés en bio comme la roténone et le pyrèthre, et ne provoquant pas d’accoutumance, le neem présente de nombreux avantages. Pourtant autorisé par le règlement européen bio [en 2008], il n’est toujours pas homologué en France." Pour mémoire rappelons que "la France" n'est pas limitée à la France métropolitaine, en effet les textes législatifs concernent aussi les départements et territoires d'outre-mer où cette plante est pourtant d'une importance cruciale dans la lutte contre les parasites du sol comme dans les soins de santé des villageois à la fois les plus concernés par les maladies parasitaires et vivant très loin des officines de pharmacie.
 • Le neem contre les insectes et les maladies, 02/12/2010 - Autre document important dénonçant cette fois en décembre 2010 la récente nouvelle décision de la communauté européenne (sous l'impulsion de la France, initiatrice de la généralisation de l'interdiction à toute l'Europe) et donnant les explications sur cette volonté farouche d'interdire cet insecticide à la fois totalement naturel, très faiblement toxique (comparé aux produits de l'agrochimie, sources à l'appui) et redoutablement efficace. Le document est signé de André Bélanger et Thaddée Musabyimana, chercheurs au Centre de recherche et développement en horticulture du Québec - de Thierry Thévenin, secrétaire Général du Syndicat des Simples, en France qui cite au passage de long extraits de la FAO favorables au neem, et de Guy Kastler (chargé de mission à Nature & Progrès). Il existe de nombreuses recherches sur le margousier, dont les branches d'arbustes présentent des propriétés similaires à celles du siwak.

[réf. nécessaire]

សុច

សុច /soc/ n. gnat

 • Nom anglais: Fungus gnat
 • Chuon Nath: សុខុម​សត្វ​មួយ​ប្រភេទ ពួក​ក្អាត តែ​រូប​តូច​ជាង​ក្អាត ជា​សត្វ​លោហិត​ភក្ស ច្រើន​កើត​មាន​ក្នុង​រដូវ​ភ្លៀង ។

Fungus gnat

Fungus gnats are small, dark, short-lived gnats, of the families Sciaridae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae, Bolitophilidae, and Mycetophilidae (order Diptera); they comprise six of the seven families placed in the superfamily Sciaroidea.

Description

The larvae of most species feed on fungi growing on soil, helping in the decomposition of organic matter. However some species are predatory, including those in the genus Arachnocampa of family Keroplatidae - the "glowworms" of New Zealand and Australia.[1]

The adults are 2–8 millimetres (0.08–0.3 in) long, and are occasionally pollinators of plants and carriers of mushroom spores.[citation needed] They also may carry diseases such as pythium (which causes "damping-off" to kill seedlings) on their feet.[2]

Most fungus gnats are weak fliers, and can often be seen walking rapidly over plants and soil, rather than flying. However when airborne, the gnats may be quite annoying to humans by flying into their faces, eyes, and noses, both indoors and outdoors.[3][4] These flies are sometimes confused with drain flies.[5]

Hardiness

Some fungus gnats are exceptionally hardy, being able to tolerate cold conditions through their possession of antifreeze proteins. Typically, overwintering organisms can either avoid freezing or tolerate freezing, but Excechia nugatoria can do both. For E. nugatoria, the production of noncolligative antifreeze proteins (NAPs) protect the head and thorax from freezing, but they do not protect the abdomen. Freezing of the head and thorax in other insects tends to have adverse effects on neural tissue, so it is not surprising that these protective mechanisms have been observed in certain species, but E. nugatoria is the only insect known to semi-freeze through the winter. By allowing the abdomen to freeze, evaporative water loss is reduced over the course of the winter.[6][7]

Management

Fungus gnats in the family Sciaridae may be pests. They are typically harmless to healthy plants - and humans - but can inflict extensive damage to seedlings; their presence can indicate more serious problems. In houseplants, the presence of sciarids may indicate overwatering; they may be feeding on roots that have been immersed in water too long and are thus rotting, or the gnats may be attracted to fungus growing in saturated topsoil. Consequently, allowing the soil to dry may reduce their numbers.[8] The pests are sometimes also managed by placing a layer of sand[9][10] or indoor mulch on top of the soil around plants; by introducing Hypoaspis miles mites or applying the biological larvicide Bacillus thuringiensis (var. israelensis) to kill gnat larvae; by drenching the soil annually in an insecticidal soap. Hydrogen peroxide can be mixed with water and used to kill fungus gnat larvae in infected soil with a mixture of one part 3% hydrogen peroxide mixed with four parts water, then applied to the soil.[4][5] Adults can be trapped with yellow sticky traps made of yellow card stock or heavy paper coated in an adhesive since the adults are attracted to the color yellow.[11][12]

Since the gnats are weak fliers, fan-based traps as well as other fly-killing devices may be used to help control free-flying gnats, especially indoors. There are a number of toxic and non-toxic methods of controlling sciarids and their larvae, including nematodes, diatomaceous earth, or powdered cinnamon.[4]

Commercial greenhouses typically employ the insect growth regulator diflubenzuron for control of fungus gnats and their larvae. It is applied to infected soil and will kill fungus gnat larvae for 30-60 days from a single application. Its mechanism of action is to interfere with chitin production and deposition and it also triggers insect larvae to molt early without a properly formed exoskeleton, resulting in the death of the larvae. Although it is targeted at fungus gnat larvae, care should be taken in applying it as it is highly toxic to aquatic invertebrates. Diflubenzuron typically has no toxic effect on adults; only the larvae are affected. [13][14]

See also

References

 1. ^ Morris, Lulu. "HAVE YOU SEEN THE DAZZLING GLOWING WORMS OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND?". nationalgeographic.com.au. nationalgeographic.com.au. Retrieved 31 July 2018.
 2. ^ "Ecogrow Fungus Gnat". 17 March 2014.
 3. ^ Fungus Gnats (advice) Archived August 8, 2015, at the Wayback Machine
 4. ^ a b c "Controlling Fungus Gnats and Damping Off Organically". Small Footprint Family. Retrieved 2016-03-18.
 5. ^ a b "11 Sure Ways of Getting Rid of Gnats". Cover Images. February 23, 2016. Retrieved 2016-03-18.
 6. ^ "Fungus gnats survive winter half frozen".
 7. ^ Sformo, Todd; Kohl, F.; McIntyre, J.; Kerr, P.; Duman, J. G.; Barnes, B. M. (1 October 2009). "Simultaneous freeze tolerance and avoidance in individual fungus gnats, Exechia nugatoria". Journal of Comparative Physiology B. 179 (7): 897–902. doi:10.1007/s00360-009-0369-x. PMID 19495776.
 8. ^ W.S. Cransaw and R. A. Cloyd. "Fungus Gnats as Houseplant and Indoor Pests". 2009.
 9. ^ Jan Riggenbach."Fungus gnats and plants don’t mix".
 10. ^ John Brittnacher."Pests -- Fungus Gnat Larvae"
 11. ^ "How to Get Rid of Fungus Gnats - Planet Natural".
 12. ^ "Controlling Fungus Gnats Organically - Small Footprint Family". 8 April 2012.
 13. ^ ADEPT Insect Growth Regulator
 14. ^ Adept label

ស្រការ​នាគ

ស្រការ​នាគ /srɑ.kaa niəʔ/ n. fruit du dragon

 • Littéralement « écaille du dragon »
 • Nom anglais: Dragon Fruit
 • Autress noms: Pitahaya, Strawberry Pear
 • Nom scientifique: Hylocereus undatus
6a00e5520037e5883301310fe7ff8f970cpitaya8a2svr32f5kw0og4kkc8w8s8c-source-12804939200-PCS-Pitaya-Seeds-Perennial-Plants-Fruit-Tree-Anti-aging-White-Dragon-Fruit-Seeds-for-Homehylocereus-pitaya_grand728px-Eat-Dragon-Fruit-Step-1-preview2015-New-Fashion-artificial-font-b-fruit-b-font-font-b-dragon-b-font-font-b44375904_xxl_pitaya-pulpe-blanc-fruit-rose-full-12468441Bal87Ow6jvfffjIEzNeTbhvdUAsbelle-de-nuit-pitaya-profil_grandbuah-naga-merahdragon_fruit111dragonfruitdragonfruit-plantation-produceclerks.comDSCN0366ekzoticheskie_rukty_v_tailande_-_probuem_2Fruit_Closeup_Dragon_507825Fruit_Dragon_fruitThree_508629IMG_0328IMG_1579maxresdefault (1)maxresdefaultOriginal-Pack-15-seeds-pack-Pitaya-RED-inside-Red-outside-Sweet-Dragon-Fruit-Pitaya-Cactus-Veryplante-fruit-du-dragon-pitayatéléchargementthanh-longស្រការ​នាគ /srɑ.kaa neəʔ/ fruit du dragonun-fruit-du-dragon-visoterrVIETNAM-DRAGON-FRUIT-BEST-TASTE-RED-ANDVietnam-Food-Thanh-Long-Fruit-Du-Dragon-020.fullsize

សារិកា

សារិកា – /sa.ri.kaa/ n. étourneau du Cambodge, mainate

796b95874e69c9734fd54bdce56743f92220BeoDSC01165.JPG Kopieimage.jpg1_zpszl0qkhffimagesmyna_starling_cc1796b95874e69c9734fd54bdce56743f9burung-beo-niasef9114addf6f226b200fd173fcb485a3f93be8daa35d1ac8d3debc2ed183d1c0into-the-wildlife-03-1200x720Beo 4

សិរមាន់

សិរមាន់ – //

 • Nom anglais: Nephelium litchi
 • Autres noms: សេរ​មាន់
 • Variétés similaires: ​គូលែន
 • Nom scientifique: Nephelium litchi
 • Chuon Nath: ឈ្មោះ​ឈើ​ធំ​មួយ​ប្រភេទ ផ្លែ​ស្រដៀង​នឹង​គូលែន តែ​តូច​ជាង​គូលែន បរិភោគ​បាន (សរសេរ​ជា សេរ​មាន់ ក៏​មាន) ។
5333cms_visual_34773Litchi-fruitLitchi-Lichi-Lychee-Fresh-lychee-Fruitlychee02
Translate »