មនុស្សដែលបងស្រលាញ់ជាងគេគឺអូន

Titre: មនុស្សដែលបងស្រលាញ់ជាងគេគឺអូន – /???/

// ???

Informations:

Titre KH: មនុស្សដែលបងស្រលាញ់ជាងគេគឺអូន
Titre API: /???/
Titre FR: ???
Chanteur: ???
Où trouver: ???

Vidéo:

// ???

KhmerPrononciation

Vocabulaire:

  1. មនុស្សដែលបងស្រលាញ់ជាងគេគឺអូន /???/

Traduction des paroles:

1.

2.

Pour marque-pages : Permaliens.