ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ – /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/

Titre: ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ – /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/

Le titre de cette chanson signifie que les larmes coulent mais jamais sans raison.

Informations:

Titre KH: ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ
Titre API: /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/
Titre FR: Les larmes coulent mais jamais sans raison
Chanteur: ព្រាប សុវត្ថិ (Preap Sovath) /priəp sovat/
Où trouver: RHM DVD Vol. 66 #01
Autres versions: Chhet Sovan Panya

Vidéo:

Une de mes chansons préférées. J’ai dû la chanté tellement de fois lors des soirées karaoké que je peux la chanter sans les paroles.

Paroles: ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ - /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/

KhmerAPI
១. យប់នេះស្ងប់ស្ងាត់គួរឲចមែ្លក1. jup nih sŋɑp sŋat kuə ʔaoj cɑm.laɛc
ទឹកភ្នែក ហូរជ្រែកស្បៃរាត្រីtɨk pʰnɛɛc, hoo crɛɛc sbaj riə.trɛj
ទឹកភ្នែក បងស្រក់ព្រោះរឿងហេតុអី្វtɨk pʰnɛɛc, bɑɑŋ srɑʔ pruəh rɨəŋ haɛt ʔɑ.vẹj
ក្រំហឫទ័យ កណ្តាលភពល្វឹងល្វើយkrɑm hɑ.rɨ.tɛj, kɑn.daal phɔɔp lə.vɜŋ lə.və̣ə̣j
បងអង្គុយញ៊ាំ ស្រាលាយទឹកភ្នែកbɑɑŋ ʔɑŋ.kuj ɲam, sraa liəj tɨk pʰnɛɛc
នឹកអូនពេក ស្ទើរបែកទ្រូងហើយnɨk ʔoon pẹẹc, stə̣ə̣ baɛc truuŋ haəj
តើដឹងទេ មាសមេបងនឹកត្រាណត្រើយtaɛ dɜŋ tẹẹ, miəh mẹẹ bɑɑŋ nɨk traan traəj
អធ្រាត្រជ្រៅណាស់ហើយ នឹកបងទេព្រលឹងʔa.triət crə̣w nah haəj, nɨk bɑɑŋ tẹẹ prɔ.lɨŋ
២. ទឹកភ្នែកបងស្រក់ មិនមែនគ្មានបញ្ហា2. tɨk pʰnɛɛc bɑɑŋ srɑʔ, mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa
ហេតុអី្វជីវា ហាក់ដូចជាធ្វើមិនដឹងhaɛt ʔɑvɛj ci.vaa haʔ dooc ciə tʰvə̣ə̣ mɨn dɜŋ
ហេតុអី្វនិស្ស័យស្នេហ៏ បានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងhaɛt ʔɑ.vɛj ni.saj snaɛ, baan trɜm taɛ pon.nɜŋ
ហេតុអី្វព្រលឹង អូនដាច់ចិត្តចាកចោលបងhaɛt ʔɑ.vẹj prɔlɨŋ, ʔoon dac cɜt caaʔ caol bɑɑŋ
បេះដូងមួយនេះ ឆេះខ្លោចអស់ហើយbɛh.dooŋ muəj nih, chɛh kʰlaoc ʔɑh haəj
គ្មានថ្ងៃណាស្បើយ ពីទុក្ខសោកសៅហ្មងkʰmiən tʰŋaj naa sbaəj, pii tuk saoʔ saw mɔɔŋ
វិញ្ញាណសេ្នហ៏ពិត ក្លាយជាផេះផង់ vi.ɲiən snaɛ pɨt, kʰlaaj ciəŋ phɛh phɑŋ
ជីវិតលិចលង់ ក្នុងអន្លង់ទឹកភ្នែកសេ្នហ៏civɨt lɨc lɔŋ kʰnoŋ ʔɑn.lɔŋ tɨk pʰnɛɛc snaɛ
អន្លង់ទឹកភ្នែកសេ្នហ៏ʔɑn.lɔŋ tɨk pʰnɛɛc snaɛ
១. ២. ហូអូ ២.1. 2. hoo ʔoo 2.
សេ្នហ៏ដែលបងមានsnaɛ daɛl bɑɑŋ miən
បងបានជូនអូនអស់ហើយbɑɑŋ baan cuun ʔoon ʔɑh haəj
អូនដឹងទេ បងស្រលាញ់អូនខ្លាំងណាស់ʔoon dɜŋ tẹẹ, bɑɑŋ srɑ.laɲ ʔoon kʰlaŋ nah
ក៏ប៉ុន្តែ បងមិនស្តាយក្រាយទេkɑɑ pon.taɛ, bɑɑŋ mɨn sdaaj kraoj tẹẹ
បងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អូនថាbɑɑŋ kroən taɛ cɑŋ prap ʔoon thaa
ទឹកភ្នែកបងស្រក់នេះtɨk pʰnɛɛc bɑɑŋ srɑʔ nih
មិនមែនគ្មានបញ្ហានោះទេmɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa nuh tẹẹ
អូនចាំទុកណា បងនឹកអូនខ្លាំងណាស់ʔoon cam tuk naa, bɑɑŋ nɨk ʔoon kʰlaŋ nah
ស្រលាញ់អូនខ្លាំងណាស់ srɑlaɲ ʔoon kʰlaŋ nah
បងលាអូនហើយbɑɑŋ liə ʔoon haəj

 Vocabulaire:

  1. ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ – /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/

 Traduction des paroles:

1. Cette nuit est tellement si calme que cela semble étrange
Les larmes coulent à travers les promesses faites dans la nuit
Mes larmes tombent mais pour quelle raison
Être malheureux au milieu de nul part

Je bois du vin mélangé avec les larmes
Je pense tellement à toi que mon cœur se brise
Le sais-tu que tu me manque tellement
La nuit si profonde, penses-tu à moi

2. Mes larmes coulent mais jamais sans raison
Pourquoi « chérie » tu fais comme si de rien n’était
Pourquoi ce « sentiment d’amour » s’arrete juste là
Pourquoi mon « ange » m’a tu laissé tomber
Ce coeur ci s’est consummé à tout jamais

Il n’y a pas de jour sans accalmie pour me soulager
L’amour au plus profonde de mon âme devenu cendre
Je passerai ma vie à me noyer dans le gouffre rempli de mes larmes
noyer dans le gouffre rempli de mes larmes.

1-2 hoo oh – 2

Tout l’amour que je possèdais
Je te l’ai entièrement offert
Le sais-tu, je t’aime vraiment très fort
Mais je ne regrette rien
Je voulais juste que tu saches
Ces larmes qui tombent

Ne tombent pas sans raison
Sache le, tu me manques très fort
Je t’aime très fort
Je te dit au revoir