ខ្ញុំខ្លាចហើយលុយ – /kʰɲom kʰlaac haəj loj/

Titre: ខ្ញុំខ្លាចហើយលុយ – /kʰɲom kʰlaac haəj loj/

Le titre de cette chanson signifie que le garçon a compris le pouvoir de l’argent et qu’il détourne très facilement de bonne personne mais naïve vers un mauvais chemin. Le garçon reconnait maintenant l’effet dévastateur de l’argent et il le paie par la rupture brutale avec l’amour de sa vie.

Informations:

Titre KH: ខ្ញុំខ្លាចហើយលុយ
Titre API: /kʰɲom kʰlaac haəj loj/
Titre FR: J’ai maintenant peur de l’argent
Chanteur: ខេម (Khem)
Où trouver: Town VCD Vol. 43 #05

Vidéo:

L’histoire commence par une banale histoire d’amour. Le jeune couple s’aime et veut améliorer leur existence, décide de partir de leur village pour aller chercher du travail en ville. Ils décrochent l’un après l’autre chacun un travail, elle, serveuse dans une chaîne de fastfood et lui en tant que simple gardien. Mais les différents tentations, nouvelle rencontre et de l’argent facile auront raison de leur amour.

Paroles: ខ្ញុំខ្លាចហើយលុយ - /kʰɲom kʰlaac haəj loj/

KhmerAPI
១ - បងជាអ្នកក្រ តែត្រដរស្នោះ
1 - bɑɑŋ ciə neəʔ krɑɑ, taɛ trɑ.dɑɑ smɑh
ទ្រព្យធនស័ក្ដិយស គឺបងគ្មានទេtrɔp.tʰɔɔn saʔ. jooh, kɨɨ bɑɑŋ kʰmiən tee
បេះដូងស្មោះមួយ ហ៊ានថាហ៊ានថែ
beh.dooŋ smɑh muəj, hiən tʰaa hiən tʰaɛ
មិនដែលគិតប្រែ លួចលាក់ពីរបី
mɨn daɛl kɨt praɛ, luəc leəʔ pii bɛj
តែព្រហ្មលិខិត ពិតកំណាចណាស់taɛ prɔm li.kʰɨt, pɨt kom.naac nah
ព្រោះមនុស្សដែលស្មោះ គេទុកគ្មានន័យ
preəh mɔ.nuh daɛl smɑh, kee tuʔ kʰmiən nej
ស្រីផ្ដេីមស្នេហ៍គេ អ្នកស៊ីវីល័យ
srɛj pʰdaəm snaɛ ke, neəʔ si.vi.laj
ចោលអ្នកក្រក្រី ឱ្យរស់ឯកា
caol neəʔ krɑɑ krɛj, ʔaoj ruəh ʔaɛ.kaa
២ - ឱ! លុយអេីយលុយ ខ្ញុំខ្លាចអ្នកហេីយ2 - ʔao ! loj ʔəəj loj kʰɲom kʰlaac neəʔ heəj
អ្នកអាចធ្វេីឱ្យមនុស្សខ្លះសាវាneəʔ ʔaac tʰvəə ʔaoj mɔ.nuh kʰlah sa.vaa
ពីសទៅខ្មៅ ស្មោះទៅឫស្យា
pii sɑɑ təw kʰmaw, smɑh təw rɨh.jaa
ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថា ស្អប់អ្នកខ្លាំងណាស់
kʰɲom cɑŋ prap tha, sɑ.ʔɑp neəʔ kʰlaŋ nah
ដួលមិនចង់ក្រោក ឈ្ងោកមិនចង់ងេីយ
duəl mɨn cɑŋ kraoʔ, cʰŋooʔ mɨn cɑŋ ŋəəj
អស់សង្ឈឹមហេីយ ទោះថ្ងៃនៅរះ
ʔɑh sɑŋ.kʰɜm heaj, tuəh tʰŋaj nəw reəh
អ្នកក្រដូចបង រស់មួយក្រពះ
neəʔ krɑɑ dooc bɑŋ, ruəh muəj krɑ.peəh
ទោះបីខំស្មោះ ក៏បានត្រឹមឈឺ
tuəh.bɛj kʰɑm smɑh kɑɑ baan trɜm chɨɨ
២ - ២
2 - 2

 Vocabulaire:

 1. អ្នកក្រ /neəʔ krɑɑ/ n. personne pauvre. Par opposition, អ្នកមាន /neəʔ miən/ qui signifie littéralement « personne qui en possède » veut dire « personne riche ».
 2. ត្រដរ /trɑ.dɑɑ/ v. s’efforcer, persévérer
 3. ស្មោះ /smɑh/ adj. honnête
 4. ទ្រព្យធន /trɔp.tʰɔɔn/ n. richesse
 5. ស័ក្ដិយស /saʔ. jooh/
 6. គិតប្រែ /kɨt praɛ/
 7. ព្រហ្មលិខិត /prɔm li.kʰɨt/
 8. ពិតកំណាចណាស់ /pɨt kom.naac nah/
 9. ផ្ដេីម /pʰdaəm/
 10. អ្នកស៊ីវីល័យ /neəʔ si.vi.laj/ n. personne chic, classe, moderne
 11. អ្នកក្រក្រី /neəʔ krɑɑ krɛj/
 12. ឱ! /ʔao/ n. onomatopé équivalent à « Oooh! »
 13. សាវា /sa.vaa/ adj. mauvais
 14. ឫស្យា /rɨh.jaa/
 15. ឈ្ងោក /cʰŋooʔ/
 16. ក្រពះ /krɑ.peəh/