បងដើរកាត់ព្រៃ /bɑɑŋ daə kat prej/

Titre: បងដើរកាត់ព្រៃ /bɑɑŋ daə kat prej/ Je marche à travers la forêt

L’histoire d’un homme qui traverse la forêt (ici cela symbolise un endroit dangereux) pour retrouver sa bien-aimée.

Informations:

Titre KH: បងដើរកាត់ព្រៃ
Titre API: /bɑɑŋ daə kat prej/
Titre FR: Je marche à travers la forêt
Chanteur: Chan Vibol
Où trouver: ???
Autres titresកប្បាស់លាស់ខ្ចី  (Sin Sisamuth)
Titres similaires: បងដើរក្នុងព្រៃ (Sous SongVeaCha)

Vidéo:

Une des premières chansons que j’ai appris pour m’initier au khmer.

KhmerPrononciation
1. បងដើរកាត់ព្រៃ1. bɑɑŋ daə kat prej
ក្រមុំអូនអ្ហេីយkrɑ.mom ʔoon ʔaəj
ដេីម្បីទៅរកពៅdaəm.bɛj təw rɔɔʔ
11
2. បងវង្វេងផ្លូវbɑɑŋ vɔŋ.vɛɛŋ pʰləw
ក្រមុំអូនអ្ហេីយkrɑ.mom ʔoon ʔaəj
ផ្ទះពៅនៅាឆ្ងាយពេកpʰteəʔ pəw cʰŋaaj peec
22
3. រកផ្លូវឃេីញហេីយ3. rɔɔʔ​​​ pʰləw
ក្រមុំអូនអ្ហេីយkrɑ.mom ʔoon ʔaəj
ក្បែរចំការចេកkʰbaɛ cɑm.kaa ceec
33
4. បងនឹកអូនពេក4. bɑɑŋ nɜk ʔoon
ក្រមុំអូនអ្ហេីយkrɑ.mom ʔoon ʔaəj
អូនដេកក៏បងដាស់ʔoon​ decc kɑɑ bɑɑŋ dah
44
5. ស្រណោះទឹកជន់5. srɑ.nɑh tɨk cɔn
ព្រលឹងកែវអ្ហេីយprɔ.lɔŋ kaɛw ʔəəj
លិចដេីមកប្បាស់lic daəm kɑ.bah
55
6. អាណិតអូនណាស់6. ʔa.nɨt ʔoon nah
ព្រលឹងកែវអ្ហេីយprɔ.lɔŋ kaɛw ʔəəj
កប្បាស់ទេីបលាស់ខ្ចីkɑ.bah təəp lɔə tʰmɛj

Vocabulaire:

 1. បង /bɑɑŋ/ Je, moi (sous-entend que c’est un homme qui parle)
 2. ដើរកាត់ /daə ka/ v. marcher à travers, traverser
 3. ព្រៃ /prej/

Traduction des paroles:

1.

2.

ចិញ្ចៀនត្បូងប្រាំ /ciɲ.ciən tʰbooŋ pram/

bague à 5 rubis

Titre: ចិញ្ចៀនត្បូងប្រាំ – /ciɲ.ciən tʰbooŋ pram/ bague à 5 rubis

// ???

Informations:

Titre KH: ចិញ្ចៀនត្បូងប្រាំ
Titre API: /ciɲ.ciən tʰbooŋ pram/
Titre FR: bague à 5 rubis
Chanteur: ???
Où trouver: DVD Morodok Studio #?? chanson #??

Vidéo:

Une des premières chansons que j’avais apprise pour m’initier à la langue khmère.

KhmerPrononciation
ឪ!ទូកសំប៉ាន
ʔao tuuk sɑm.paan
អូនអ្ហើយជាស្ពានសំពៅ
ʔoon ʔaəj ciə spiən sɑm.pəw
អូនចាំមើលផ្លូវ
ʔoon cam məəl pləw
អូនអ្ហើយពេលផ្កាយសេះរះ
ʔoon ʔəəj peel pʰkaaj sɛh reəh
បងឈរចាំអូនអូនអើយ
bɑɑŋ cʰoo cam ʔoon ʔoon ʔaəj
នៅខាងត្បូងផ្ទះ
nəw kʰaaŋ tʰbooŋ pʰteəh
បងនឹកអូនណាស់
bɑɑŋ nɜk ʔoon nah
អូនអើយបែកគ្នាយូរហើយ
ʔoon ʔaəj baɛc kʰniə juu ʔaəj
បងដើរព្រៃកើ
bɑɑŋ daə prɛj kaət
អូនអ្ហើយឃើឈើជ្រុះស្លឹក
ʔoon ʔaəj cʰee cruh slɜk
បងដើរឆ្លងទឹក
bɑɑŋ daə cʰlaŋ tik
អូនអ្ហើយស្ដាប់អកយំឆ្លើយ
ʔoon ʔaəj sdap ʔaaʔ jum cʰlaəj
ដីក្សាច់ជាពូកអូនអ្ហើយដុំថ្មជាខ្នើយ
dɛj kʰsac ciə puuʔ ʔoon ʔaəj dom tʰmɑɑ ciə kʰnaəj
ដៃអូនអ្ហើយធ្លាប់កើយ
daj ʔoon ʔaəj tʰlɔəp kaəj
អូនអ្ហើយបងសុំកើយទៀត
ʔoon ʔaəj bɑɑŋ som kaəj tiət
ផ្កាយព្រឹកអ្ហើយតែមួយ
pʰkaaj preɜk ʔəəj taɛ muəj
បងអ្ហើយផ្កាយព្រួញកញ្ចុំ
bɑɑŋ ʔəəj pʰkaaj pruəj kɑ.com
ខែរះអ្ហើយឆ្លងភ្នុំ
kʰaɛ reəh ʔəəj​ cʰlɑɑŋ pʰnom
បងអ្ហើយកណ្ដាលអា្រធាតុ
bɑɑŋ ʔaəj kɑn.daal ʔa.triət
បើកើយអ្ហើយដៃអូន
baə kaəj ʔaəj daj ʔoon
បងអ្ហើយកើយកុំអ្ហើយឪ្យឃ្លាត
bɑɑŋ ʔaəj kaəj kom ʔaəj ʔao kʰliət
កើយអស់អ្ហើយមួយជាតិ
kaəj ʔɑh ʔaəj muəj ciət
បងអ្ហើយកុំអោយបែកគ្នា
bɑɑŋ ʔaəj kom ʔaoj baɛc kʰniə
ចិញ្ចៀនអ្ហើយត្បូងប្រាំ
ciɲ.ciən ʔaəj tʰnooŋ pram
អូនអ្ហើយបញ្ចាំចិត្តស្រី
ʔoon ʔaəj bɑn.cam cɜt srɛj
ទំហ៊ូអ្ហើយត្បូងបី
tum.huu ʔaəj tʰbooŋ bɛj
បងអ្ហើយរំយោលផ្កាស្លា
bɑɑŋ ʔaəj rum.jool pʰkaa slaa
អូនថែវាទុក
ʔoon tʰaɛ viə tok
អូនអ្ហើយពាក់ពេលរៀបការ
ʔoon ʔaəj peəʔ peel riəp kaa
ផ្ទឹមបាចអ្ហើយផ្កាស្លា
pʰtɜm baac ʔaəj pʰkaa slaa
កែវអូនហើយនិងបង
kaɛw ʔoon haəj niŋ bɑɑŋ
អើយសារវ៉ាន់​អើយសារវ៉ាន់
ʔəəj sa.ra.van ʔəəj sa.ra.van

Vocabulaire:

 1. ចិញ្ចៀន/ciɲ.ciən/ bague
 2. ត្បូង /tʰbooŋ/ rubis
 3. ប្រាំ /pram/ cinq

Traduction des paroles:

1.

2.

ទទាយំឆ្លង

Titre: ទទាយំឆ្លង – /???/

// ???

Informations:

Titre KH: ទទាយំឆ្លង
Titre API: /???/
Titre FR: ???
Chanteur: ???
Où trouver: ???

Vidéo:

// ???

KhmerPrononciation

Vocabulaire:

 1. ទទាយំឆ្លង /???/

Traduction des paroles:

1.

2.

ឯណាទៅឋានសួាគ៍

Titre: ឯណាទៅឋានសួាគ៍ – /???/

// ???

Informations:

Titre KH: ឯណាទៅឋានសួាគ៍
Titre API: /???/
Titre FR: ???
Chanteur: ???
Où trouver: ???

Vidéo:

// ???

KhmerPronciation

Vocabulaire:

 1. ឯណាទៅឋានសួាគ៍ /???/

Traduction des paroles:

1.

2.

ត្រជាក់ចិត្ដ

Titre: ត្រជាក់ចិត្ដ – /???/

// ???

Informations:

Titre KH: ត្រជាក់ចិត្ដ
Titre API: /???/
Titre FR: ???
Chanteur: ???
Où trouver: ???

Vidéo:

// ???

KhmerPrononciation

Vocabulaire:

 1. ត្រជាក់ចិត្ដ/???/

Traduction des paroles:

1.

2.

មនុស្សដែលបងស្រលាញ់ជាងគេគឺអូន

Titre: មនុស្សដែលបងស្រលាញ់ជាងគេគឺអូន – /???/

// ???

Informations:

Titre KH: មនុស្សដែលបងស្រលាញ់ជាងគេគឺអូន
Titre API: /???/
Titre FR: ???
Chanteur: ???
Où trouver: ???

Vidéo:

// ???

KhmerPrononciation

Vocabulaire:

 1. មនុស្សដែលបងស្រលាញ់ជាងគេគឺអូន /???/

Traduction des paroles:

1.

2.

ស្ដាយស្នេហ៍អភ័ព្វ

Titre: ស្ដាយស្នេហ៍អភ័ព្វ – /???/

// ???

Informations:

Titre KH: ស្ដាយស្នេហ៍អភ័ព្វ
Titre API: /???/
Titre FR: ???
Chanteur: ???
Où trouver: ???

Vidéo:

// ???

KhmerPrononciation

Vocabulaire:

 1. ស្ដាយស្នេហ៍អភ័ព្វ /???/

Traduction des paroles:

1.

2.

សារិកាកែវអេីយ – /sa.ri.kaa kaɛw ʔəəj/

Titre: សារិកាកែវអេីយ – /sa.ri.kaa kaɛw ʔəəj/

Le « Sarika Keo » est un type d’étourneau du Cambodge – le mainate. On le garde souvent comme animal de compagnie et on lui apprend à parler comme un perroquet.

La chanson « Sarika Keo » est chantée aussi bien par les adultes que par les enfants. Traditionnellement, les hommes chantent une partie, les femmes l’autre. Puis ils intervertissent. Nous avons utilisé des italiques pour le distinguer. La partie en italiques est censée représenter le chant de l’oiseau.

Informations:

Titre KH:សារិកាកែវអេីយ
Titre API: /sa.ri.kaa kaɛw ʔəəj/
Titre FR: Pépie, petit mainate
Chanteur: ???
Où trouver: ???

Vidéo:

Chanson et comptine enfantin.

Paroles: សារិកាកែវ - /sa.ri.kaa kaɛw ʔəəj/

KhmerAPI
១,​​​សារិកាកែវអេីយ1. Sarika kai euy
សុីអីកងកងSi aye, kang kang.
Hay sari yang (bis)
Si play dahm-bahng,
Pray-chouk knie lang.
Euy kai kai euy (bis)
2. Slap vea chak kbach
Moat vea thveu pleng.
Hay sariyang (bis)
Prey-chouk knie lang
Leu mek prouk-sa.
Euy kai kai euy (bis)

Vocabulaire:

 1. សារិកា /sa.ri.kaa/
 2. កែវ /kaɛw/
 3. ផ្លែដំបង​ /plaɛ dɑm.bɑɑŋ/

Traduction des paroles:

1. Pépie, petit mainate,
Que manges-tu ?
Hay sari yang
Hay sari yang.

Tu manges le fruit du cactus,
Tu picores l’un l’autre.
Piou caw caw piou
Piou caw caw piou.

2. Tu danses avec tes ailes
Tu chantes avec ton bec.
Hay sari yang
Hay sari yang.

Tu picores l’un l’autre
Sur la branche d’un arbre.
Piou caw caw piou
Piou caw caw piou.

អារ៉ាប់ពីយ៉ា – /ʔaa.rap.pii.jaa/

Titre: អារ៉ាប់ពីយ៉ា – /ʔaa.rap.pii.jaa/

Une chanson populaire pour faire la fête. អារ៉ាប់ពីយ៉ា « Arapiya » est est une onomatopée,  il n’y a pas de traduction équivalente en français.

Informations:

Titre KH: អារ៉ាប់ពីយ៉ា
Titre API: /ʔaa.rap.pii.jaa/
Titre FR: Onomatopée joyeuse
Chanteurឡោ សារិត នឹង ទូច ស៊ុននិច
Où trouver: RHM VCD Vol. 9 #??
Autres versions:

Vidéo:

KhmerAPI
១. ប្រជុំគ្នារីករាយ សប្បាយចិត្ត1. prɑ.cum kʰniə riic.riəj sap.baaj cɜt
ចូលរាំឱ្យស្និទិ្ធ ចូលជិត កុំឱ្យហ្មងសៅcool roǝm ʔaoj snɨt cool cɨt kom ʔaoj mɑɑŋ saw
យេីងរាំតាមភ្លេង តាមភ្លេងjǝǝŋ roǝm taam pleeɲ taam pleeɲ
អធ្រាតយប់ជ្រៅ ពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ʔa.triǝt jɔp crǝw peel lǝ.ŋiǝc tʰŋaj saw
ជាថ្ងៃឈប់ សម្រាកកាយciǝ tʰŋaj cʰɔp sɑm.raaʔ kaaj
អារ៉ាប់ពីយ៉ា យ៉ាៗ អារ៉ាប់ពីយ៉ា (៣ ដង)ʔaa.rap.pii.jaa jaa jaa ʔaa.rap.pii.jaa (3 fois)
អារ៉ាប់ពីយ៉ា អារ៉ាប់ពីយ៉ា អារ៉ាប់ពីយ៉ាʔaa.rap.pii.jaa ʔaa.rap.pii.jaa ʔaa.rap.pii.jaa
១ - ១ - ១ 1 - 1 - 1

Vocabulaire:

 1. អារ៉ាប់ពីយ៉ា /ʔaa.rap.pii.jaa/ Onomatopée joyeuse
 2. ប្រជុំ /prɑ.cum/ v. se rassembler, se réunir
 3. គ្នា /kʰniə/ pr. ensemble, l’un l’autre
 4. រីករាយ /riic.riəj/ adj. Heureux, joyeux, enthousiaste, réjoui, épanoui
 5. សប្បាយ /sap.baaj/ adj. heureux, joyeux
 6. ចិត្ត /cɜt/ n. coeur
 7. ចូល /cool/ v. entrer
 8. រាំ /roǝm/ v. dancer
 9. ឱ្យ /ʔaoj/ v. avoir
 10. ស្និទិ្ធ /snɜt/ v. n. Aimé, chéri, bon, délicieux
 11. ជិត /cɨt/ prep. près, à côté
 12. កុំ /kom/ ne … pas (exprime la négation)
 13. ហ្មងសៅ /mɑɑŋ saw/ nm. souci
 14. យេីង /jǝǝŋ/ pr. nous
 15. តាម /taam/ v. suivre
 16. ភ្លេង /pleeɲ/ n. musique
 17. អធ្រាត / ʔa.triǝt/ n. littr. poét. nuit
 18. យប់ /jɔp/ nf. nuit (après 19h)
 19. ជ្រៅ /crǝw/ adj. profond
 20. ពេល /peel/ pr. pendant
 21. ល្ងាច /lǝ.ŋiǝc/ nf. soirée (avant 19h)
 22. ថ្ងៃសៅរ៍ /tʰŋaj saw/ nm. samedi
 23. ជា /ciǝ/ v. être
 24. ថ្ងៃ /tʰŋaj/ nm. jour
 25. ឈប់ /cʰɔp/ v. arrêter
 26. សម្រាក /sɑm.raaʔ/ v. se reposer, se délasser
 27. កាយ /kaaj/ 1. v. creuser, gratter 2. nm. littér. corps

Traduction des paroles:

1.

1-1-1