ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ – /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/

Titre: ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ – /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/

Le titre de cette chanson signifie que les larmes coulent mais jamais sans raison. Cette une version, avec un peu plus d’anglais, est chantée par Chhet Sovan Panya.

Informations:

Titre KH: ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ
Titre API: /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/
Titre FR: Les larmes coulent mais jamais sans raison
Chanteur: ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា (Chhet Sovan Panya) /cʰɨt so.van.pa.ɲaa/
Où trouver: RHM DVD Vol. XX #xx TODO
Autres versions: Preap Sovath

Vidéo:

Une de mes chansons préférées mais celle-ci est chantée par Chhet Sovan Panya.

Paroles: ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ - /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən paɲəhaa tẹẹ/

KhmerAPI
១. Sometimes night could be lonely1. Sometimes night could be lonely
Crying myself to sleepCrying myself to sleep
Waiting for someone to be mineCrying myself to sleep
Someone who had stay by my sideSomeone who had stay by my side
២. You were there along time ago2. You were there along time ago
Sharing laughter and the tearsSharing laughter and the tears
Things have change and now you've gone awayThings have change and now you've gone away
Leaving loneliness in for darkness for meLeaving loneliness in for darkness for me
៣. ទឹកភ្នែកអូនស្រក់ មិនមែនគ្មានបញ្ហា3. tɨk pʰnɛɛc ʔoon srɑʔ, mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa
ហេតុអី្វជីវា ហាក់ដូចជាធ្វើមិនដឹងhaɛ ʔɑ.vɛj ci.vaa haʔ dooc ciə tʰvə̣ə̣ mɨn dɜŋ
ហេតុអី្វនិស្ស័យស្នេហ៏ បានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងhaɛt ʔɑ.vɛj ni.saj snaɛ, baan trɜm taɛ pon.nɜŋ
ហេតុអី្វព្រលឹង បងដាច់ចិត្តចាកចោលអូនhaɛt ʔɑ.vẹj prɔlɨŋ, bɑɑŋ dac cɜt caaʔ caol ʔoon
៤. Where do I go when love has long gone4. Where do I go when love has long gone
No one to comfort the cold lonely nightsNo one to comfort the cold lonely nights
And days roll on by like clouds in the skyAnd days roll on by like clouds in the sky
No one to hold me close into the nightNo one to hold me close into the night
Into the nightInto the night
៥. យប់នេះស្ងប់ស្ងាត់គួរឲចមែ្លក5. jup nih sŋɑp sŋat kuə ʔaoj cɑm.laɛc
ទឹកភ្នែក ហូរជ្រែកស្បៃរាត្រីtɨk pʰnɛɛc, hoo crɛɛc sbaj riə.trɛj
ទឹកភ្នែក អូនស្រក់ព្រោះរឿងហេតុអី្វtɨk pʰnɛɛc, ʔoon srɑʔ pruəh rɨəŋ haɛt ʔɑ.vẹj
ក្រំហឫទ័យ កណ្តាលភពល្វឹងល្វើយkrɑm hɑ.rɨ.tɛj, kɑn.daal phɔɔp lə.vɜŋ lə.və̣ə̣j
២. ៣.
៦. បេះដូងមួយនេះ ឆេះខ្លោចអស់ហើយ6. bɛh.dooŋ muəj nih, chɛh kʰlaoc ʔɑh haəj
គ្មានថ្ងៃណាស្បើយ ពីទុក្ខសោកសៅហ្មងkʰmiən tʰŋaj naa sbaəj, pii tuk saoʔ saw mɔɔŋ
វិញ្ញាណសេ្នហ៏ពិត ក្លាយជាផេះផង់ vi.ɲiən snaɛ pɨt, kʰlaaj ciəŋ phɛh phɑŋ
ជីវិតលិចលង់ ក្នុងអន្លង់ទឹកភ្នែកសេ្នហ៏civɨt lɨc lɔŋ kʰnoŋ ʔɑn.lɔŋ tɨk pʰnɛɛc snaɛ
អន្លង់ទឹកភ្នែកសេ្នហ៏ʔɑn.lɔŋ tɨk pʰnɛɛc snaɛ
Where do I go when love has long gone Where do I go when love has long gone
ហេតុអី្វជីវា ហាក់ដូចជាធ្វើមិនដឹងhaɛt ʔɑvɛj ci.vaa haʔ dooc ciə tʰvə̣ə̣ mɨn dɜŋ
ហេតុអី្វនិស្ស័យស្នេហ៏ បានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងhaɛt ʔɑ.vɛj ni.saj snaɛ, baan trɜm taɛ pon.nɜŋ
ហេតុអី្វព្រលឹង បងដាច់ចិត្តចាកចោលអូនhaɛt ʔɑ.vẹj prɔlɨŋ, bɑɑŋ dac cɜt caaʔ caol ʔoon
៤. 4.
And days roll on by like clouds in the skyAnd days roll on by like clouds in the sky
No one to hold me close into the nightNo one to hold me close into the night
Into the nightInto the night
កុំនិយាយថា ទឹកភ្នែកអូននេះkom ni.jiəj tʰaa tɨk pʰneec ʔoon nih
ស្រក់ដេីម្បីពិតជាគ្មានបញ្ហានោះsrɑʔ daəm.bɛj pit cie kʰmiən pa.ɲə.haa
ជីវិតអូន បេះដូងអូនci.vɨt ʔoon bɛh.doonŋ ʔoon
ពិតអាចលះបង់ជូនបងដោយគ្មានបញ្ហាpɨt ʔaac leəh bɑŋ cuun bɑɑŋ daoj kʰmiən pa.ɲə.haa

Je n’ai pas traduit volontairement la phonétique des mots en anglais estimant que cela n’est pas utile. De plus nous sommes ici que pour étudier le khmer.

 Vocabulaire:

 1. ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ – /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/

ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ – /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/

Titre: ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ – /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/

Le titre de cette chanson signifie que les larmes coulent mais jamais sans raison.

Informations:

Titre KH: ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ
Titre API: /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/
Titre FR: Les larmes coulent mais jamais sans raison
Chanteur: ព្រាប សុវត្ថិ (Preap Sovath) /priəp sovat/
Où trouver: RHM DVD Vol. 66 #01
Autres versions: Chhet Sovan Panya

Vidéo:

Une de mes chansons préférées. J’ai dû la chanté tellement de fois lors des soirées karaoké que je peux la chanter sans les paroles.

Paroles: ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ - /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/

KhmerAPI
១. យប់នេះស្ងប់ស្ងាត់គួរឲចមែ្លក1. jup nih sŋɑp sŋat kuə ʔaoj cɑm.laɛc
ទឹកភ្នែក ហូរជ្រែកស្បៃរាត្រីtɨk pʰnɛɛc, hoo crɛɛc sbaj riə.trɛj
ទឹកភ្នែក បងស្រក់ព្រោះរឿងហេតុអី្វtɨk pʰnɛɛc, bɑɑŋ srɑʔ pruəh rɨəŋ haɛt ʔɑ.vẹj
ក្រំហឫទ័យ កណ្តាលភពល្វឹងល្វើយkrɑm hɑ.rɨ.tɛj, kɑn.daal phɔɔp lə.vɜŋ lə.və̣ə̣j
បងអង្គុយញ៊ាំ ស្រាលាយទឹកភ្នែកbɑɑŋ ʔɑŋ.kuj ɲam, sraa liəj tɨk pʰnɛɛc
នឹកអូនពេក ស្ទើរបែកទ្រូងហើយnɨk ʔoon pẹẹc, stə̣ə̣ baɛc truuŋ haəj
តើដឹងទេ មាសមេបងនឹកត្រាណត្រើយtaɛ dɜŋ tẹẹ, miəh mẹẹ bɑɑŋ nɨk traan traəj
អធ្រាត្រជ្រៅណាស់ហើយ នឹកបងទេព្រលឹងʔa.triət crə̣w nah haəj, nɨk bɑɑŋ tẹẹ prɔ.lɨŋ
២. ទឹកភ្នែកបងស្រក់ មិនមែនគ្មានបញ្ហា2. tɨk pʰnɛɛc bɑɑŋ srɑʔ, mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa
ហេតុអី្វជីវា ហាក់ដូចជាធ្វើមិនដឹងhaɛt ʔɑvɛj ci.vaa haʔ dooc ciə tʰvə̣ə̣ mɨn dɜŋ
ហេតុអី្វនិស្ស័យស្នេហ៏ បានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងhaɛt ʔɑ.vɛj ni.saj snaɛ, baan trɜm taɛ pon.nɜŋ
ហេតុអី្វព្រលឹង អូនដាច់ចិត្តចាកចោលបងhaɛt ʔɑ.vẹj prɔlɨŋ, ʔoon dac cɜt caaʔ caol bɑɑŋ
បេះដូងមួយនេះ ឆេះខ្លោចអស់ហើយbɛh.dooŋ muəj nih, chɛh kʰlaoc ʔɑh haəj
គ្មានថ្ងៃណាស្បើយ ពីទុក្ខសោកសៅហ្មងkʰmiən tʰŋaj naa sbaəj, pii tuk saoʔ saw mɔɔŋ
វិញ្ញាណសេ្នហ៏ពិត ក្លាយជាផេះផង់ vi.ɲiən snaɛ pɨt, kʰlaaj ciəŋ phɛh phɑŋ
ជីវិតលិចលង់ ក្នុងអន្លង់ទឹកភ្នែកសេ្នហ៏civɨt lɨc lɔŋ kʰnoŋ ʔɑn.lɔŋ tɨk pʰnɛɛc snaɛ
អន្លង់ទឹកភ្នែកសេ្នហ៏ʔɑn.lɔŋ tɨk pʰnɛɛc snaɛ
១. ២. ហូអូ ២.1. 2. hoo ʔoo 2.
សេ្នហ៏ដែលបងមានsnaɛ daɛl bɑɑŋ miən
បងបានជូនអូនអស់ហើយbɑɑŋ baan cuun ʔoon ʔɑh haəj
អូនដឹងទេ បងស្រលាញ់អូនខ្លាំងណាស់ʔoon dɜŋ tẹẹ, bɑɑŋ srɑ.laɲ ʔoon kʰlaŋ nah
ក៏ប៉ុន្តែ បងមិនស្តាយក្រាយទេkɑɑ pon.taɛ, bɑɑŋ mɨn sdaaj kraoj tẹẹ
បងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អូនថាbɑɑŋ kroən taɛ cɑŋ prap ʔoon thaa
ទឹកភ្នែកបងស្រក់នេះtɨk pʰnɛɛc bɑɑŋ srɑʔ nih
មិនមែនគ្មានបញ្ហានោះទេmɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa nuh tẹẹ
អូនចាំទុកណា បងនឹកអូនខ្លាំងណាស់ʔoon cam tuk naa, bɑɑŋ nɨk ʔoon kʰlaŋ nah
ស្រលាញ់អូនខ្លាំងណាស់ srɑlaɲ ʔoon kʰlaŋ nah
បងលាអូនហើយbɑɑŋ liə ʔoon haəj

 Vocabulaire:

 1. ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេ – /srɑʔ tɨk pʰnɛɛc mɨn mɛɛn kʰmiən pa.ɲə.haa tẹẹ/

 Traduction des paroles:

1. Cette nuit est tellement si calme que cela semble étrange
Les larmes coulent à travers les promesses faites dans la nuit
Mes larmes tombent mais pour quelle raison
Être malheureux au milieu de nul part

Je bois du vin mélangé avec les larmes
Je pense tellement à toi que mon cœur se brise
Le sais-tu que tu me manque tellement
La nuit si profonde, penses-tu à moi

2. Mes larmes coulent mais jamais sans raison
Pourquoi « chérie » tu fais comme si de rien n’était
Pourquoi ce « sentiment d’amour » s’arrete juste là
Pourquoi mon « ange » m’a tu laissé tomber
Ce coeur ci s’est consummé à tout jamais

Il n’y a pas de jour sans accalmie pour me soulager
L’amour au plus profonde de mon âme devenu cendre
Je passerai ma vie à me noyer dans le gouffre rempli de mes larmes
noyer dans le gouffre rempli de mes larmes.

1-2 hoo oh – 2

Tout l’amour que je possèdais
Je te l’ai entièrement offert
Le sais-tu, je t’aime vraiment très fort
Mais je ne regrette rien
Je voulais juste que tu saches
Ces larmes qui tombent

Ne tombent pas sans raison
Sache le, tu me manques très fort
Je t’aime très fort
Je te dit au revoir

 

ខ្ញុំខ្លាចហើយលុយ – /kʰɲom kʰlaac haəj loj/

Titre: ខ្ញុំខ្លាចហើយលុយ – /kʰɲom kʰlaac haəj loj/

Le titre de cette chanson signifie que le garçon a compris le pouvoir de l’argent et qu’il détourne très facilement de bonne personne mais naïve vers un mauvais chemin. Le garçon reconnait maintenant l’effet dévastateur de l’argent et il le paie par la rupture brutale avec l’amour de sa vie.

Informations:

Titre KH: ខ្ញុំខ្លាចហើយលុយ
Titre API: /kʰɲom kʰlaac haəj loj/
Titre FR: J’ai maintenant peur de l’argent
Chanteur: ខេម (Khem)
Où trouver: Town VCD Vol. 43 #05

Vidéo:

L’histoire commence par une banale histoire d’amour. Le jeune couple s’aime et veut améliorer leur existence, décide de partir de leur village pour aller chercher du travail en ville. Ils décrochent l’un après l’autre chacun un travail, elle, serveuse dans une chaîne de fastfood et lui en tant que simple gardien. Mais les différents tentations, nouvelle rencontre et de l’argent facile auront raison de leur amour.

Paroles: ខ្ញុំខ្លាចហើយលុយ - /kʰɲom kʰlaac haəj loj/

KhmerAPI
១ - បងជាអ្នកក្រ តែត្រដរស្នោះ
1 - bɑɑŋ ciə neəʔ krɑɑ, taɛ trɑ.dɑɑ smɑh
ទ្រព្យធនស័ក្ដិយស គឺបងគ្មានទេtrɔp.tʰɔɔn saʔ. jooh, kɨɨ bɑɑŋ kʰmiən tee
បេះដូងស្មោះមួយ ហ៊ានថាហ៊ានថែ
beh.dooŋ smɑh muəj, hiən tʰaa hiən tʰaɛ
មិនដែលគិតប្រែ លួចលាក់ពីរបី
mɨn daɛl kɨt praɛ, luəc leəʔ pii bɛj
តែព្រហ្មលិខិត ពិតកំណាចណាស់taɛ prɔm li.kʰɨt, pɨt kom.naac nah
ព្រោះមនុស្សដែលស្មោះ គេទុកគ្មានន័យ
preəh mɔ.nuh daɛl smɑh, kee tuʔ kʰmiən nej
ស្រីផ្ដេីមស្នេហ៍គេ អ្នកស៊ីវីល័យ
srɛj pʰdaəm snaɛ ke, neəʔ si.vi.laj
ចោលអ្នកក្រក្រី ឱ្យរស់ឯកា
caol neəʔ krɑɑ krɛj, ʔaoj ruəh ʔaɛ.kaa
២ - ឱ! លុយអេីយលុយ ខ្ញុំខ្លាចអ្នកហេីយ2 - ʔao ! loj ʔəəj loj kʰɲom kʰlaac neəʔ heəj
អ្នកអាចធ្វេីឱ្យមនុស្សខ្លះសាវាneəʔ ʔaac tʰvəə ʔaoj mɔ.nuh kʰlah sa.vaa
ពីសទៅខ្មៅ ស្មោះទៅឫស្យា
pii sɑɑ təw kʰmaw, smɑh təw rɨh.jaa
ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថា ស្អប់អ្នកខ្លាំងណាស់
kʰɲom cɑŋ prap tha, sɑ.ʔɑp neəʔ kʰlaŋ nah
ដួលមិនចង់ក្រោក ឈ្ងោកមិនចង់ងេីយ
duəl mɨn cɑŋ kraoʔ, cʰŋooʔ mɨn cɑŋ ŋəəj
អស់សង្ឈឹមហេីយ ទោះថ្ងៃនៅរះ
ʔɑh sɑŋ.kʰɜm heaj, tuəh tʰŋaj nəw reəh
អ្នកក្រដូចបង រស់មួយក្រពះ
neəʔ krɑɑ dooc bɑŋ, ruəh muəj krɑ.peəh
ទោះបីខំស្មោះ ក៏បានត្រឹមឈឺ
tuəh.bɛj kʰɑm smɑh kɑɑ baan trɜm chɨɨ
២ - ២
2 - 2

 Vocabulaire:

 1. អ្នកក្រ /neəʔ krɑɑ/ n. personne pauvre. Par opposition, អ្នកមាន /neəʔ miən/ qui signifie littéralement « personne qui en possède » veut dire « personne riche ».
 2. ត្រដរ /trɑ.dɑɑ/ v. s’efforcer, persévérer
 3. ស្មោះ /smɑh/ adj. honnête
 4. ទ្រព្យធន /trɔp.tʰɔɔn/ n. richesse
 5. ស័ក្ដិយស /saʔ. jooh/
 6. គិតប្រែ /kɨt praɛ/
 7. ព្រហ្មលិខិត /prɔm li.kʰɨt/
 8. ពិតកំណាចណាស់ /pɨt kom.naac nah/
 9. ផ្ដេីម /pʰdaəm/
 10. អ្នកស៊ីវីល័យ /neəʔ si.vi.laj/ n. personne chic, classe, moderne
 11. អ្នកក្រក្រី /neəʔ krɑɑ krɛj/
 12. ឱ! /ʔao/ n. onomatopé équivalent à « Oooh! »
 13. សាវា /sa.vaa/ adj. mauvais
 14. ឫស្យា /rɨh.jaa/
 15. ឈ្ងោក /cʰŋooʔ/
 16. ក្រពះ /krɑ.peəh/

 

Protégé : ចូល​ឆ្នាំ​នៅ​បាត់​ដំបង – /cool cʰnam nəw bat.dɑm.bɑɑŋ/

Cette publication est protégée par un mot de passe. Pour la voir, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :