ក្រៅពីយំខ្ញុំអាចធ្វើអ្វី? /kraw pii jum kʰɲom ʔaac tʰvəə ʔa.vɛj/

Titre: ក្រៅពីយំខ្ញុំអាចធ្វើអ្វី? /kraw pii jum kʰɲom ʔaac tʰvəə ʔa.vɛj/

Après mon séjour au Cambodge, cet été 2014, j’ai décidé d’apprendre à chanter cette chanson. Elle est assez courte et les paroles sont simples.

Informations:

Titre KH: ក្រៅពីយំខ្ញុំអាចធ្វើអ្វី?
Titre API: /kraw pii jum kʰɲom ʔaac tʰvəə ʔa.vɛj/
Titre FR: A part pleurer que puis-je faire ?
Chanteur: ណារិន (Narin)
Où trouver: Town VCD Vol. 41 #05

Titre:

Après mon séjour au Cambodge, à l’été 2014, j’ai décidé d’apprendre à chanter cette chanson. Elle est assez courte et les paroles sont simples.

Paroles: ក្រៅពីយំខ្ញុំអាចធ្វើអ្វី? - /kraw pii jum kʰɲom ʔaac tʰvəə ʔa.vɛj/

KhmerAPI
១. ក្រៅពីយំខ្ញុំអាចធ្វើអ្វី?1. kraw pii jum kʰɲom ʔaac tʰvəə ʔa.vɛj
ពីរូបស្រីដែលចាកចេញទៅpii ruup srɛj daɛl caaʔ ceeɲ təw
មានតែយំរំលែកសោកសៅmiən taɛ jum rum.lɛɛʔ saoʔ saw
បើទ្រាំនៅ ច្បាស់ស្ទះទ្រូងស្លាប់baɛ troəm nəw cʰbah steəh truuŋ slap
២. សង្សារខ្ញុំអ្នកផ្សេងថែហើយ2. sɑŋ.saa kʰɲom neək pʰseeɲ thaɛ haə
ខ្ញុំត្រៅឈឺចាប់kʰɲom trəw chɨɨ cap
ខ្ញូំនៅស្នេហ៍តែស្រីមកប្រាប់kʰɲom nəw snaɛ taɛ srɛj mɔɔʔ prap
ឪ្យខ្ញុំកាត់ចិត្ត?aoj kʰɲom kat cət
ស្រឡាញ់គ្នាទាមទារអ្វុុីខ្លះsrɑ.laɲ kʰniə tiəm tie ʔa.vɛj
ខ្ញុំឪ្យអស់ហើយស្នេហាពិតkʰɲom ʔaoj ʔɑh snaɛ.haa pɨt
ពន្យល់ផង ឪ្យបងស្ងប់ចិត្តpɔn.jɔl pʰɑɑŋ ʔoaj bɑɑŋ sŋɑt cət
មុនអូនគិត បែកប្រុសម្នាក់នេះmun ?oon kɨt baɛc proh mə.neək nih
១. ២. ២.1. 2. 2.

Vocabulaire:

  1. ក្រៅពី /kraw pii/ outre, à part, en dehors
  2. យំ /jum/ pleurer
  3. ខ្ញុំ /kʰɲom/ moi, je
  4. អាច /ʔaac/ pouvoir, possible, capable
  5. ធ្វើ /tʰvəə/ faire
  6. អ្វី /ʔa.vɛj/ qu’est-ce que, quoi