ចិញ្ចៀនត្បូងប្រាំ /ciɲ.ciən tʰbooŋ pram/

Titre: ចិញ្ចៀនត្បូងប្រាំ – /ciɲ.ciən tʰbooŋ pram/ bague à 5 rubis

// ???

Informations:

Titre KH: ចិញ្ចៀនត្បូងប្រាំ
Titre API: /ciɲ.ciən tʰbooŋ pram/
Titre FR: bague à 5 rubis
Chanteur: ???
Où trouver: DVD Morodok Studio #?? chanson #??

Vidéo:

Une des premières chansons que j’avais apprise pour m’initier à la langue khmère.

KhmerPrononciation
ឪ!ទូកសំប៉ាន
ʔao tuuk sɑm.paan
អូនអ្ហើយជាស្ពានសំពៅ
ʔoon ʔaəj ciə spiən sɑm.pəw
អូនចាំមើលផ្លូវ
ʔoon cam məəl pləw
អូនអ្ហើយពេលផ្កាយសេះរះ
ʔoon ʔəəj peel pʰkaaj sɛh reəh
បងឈរចាំអូនអូនអើយ
bɑɑŋ cʰoo cam ʔoon ʔoon ʔaəj
នៅខាងត្បូងផ្ទះ
nəw kʰaaŋ tʰbooŋ pʰteəh
បងនឹកអូនណាស់
bɑɑŋ nɜk ʔoon nah
អូនអើយបែកគ្នាយូរហើយ
ʔoon ʔaəj baɛc kʰniə juu ʔaəj
បងដើរព្រៃកើ
bɑɑŋ daə prɛj kaət
អូនអ្ហើយឃើឈើជ្រុះស្លឹក
ʔoon ʔaəj cʰee cruh slɜk
បងដើរឆ្លងទឹក
bɑɑŋ daə cʰlaŋ tik
អូនអ្ហើយស្ដាប់អកយំឆ្លើយ
ʔoon ʔaəj sdap ʔaaʔ jum cʰlaəj
ដីក្សាច់ជាពូកអូនអ្ហើយដុំថ្មជាខ្នើយ
dɛj kʰsac ciə puuʔ ʔoon ʔaəj dom tʰmɑɑ ciə kʰnaəj
ដៃអូនអ្ហើយធ្លាប់កើយ
daj ʔoon ʔaəj tʰlɔəp kaəj
អូនអ្ហើយបងសុំកើយទៀត
ʔoon ʔaəj bɑɑŋ som kaəj tiət
ផ្កាយព្រឹកអ្ហើយតែមួយ
pʰkaaj preɜk ʔəəj taɛ muəj
បងអ្ហើយផ្កាយព្រួញកញ្ចុំ
bɑɑŋ ʔəəj pʰkaaj pruəj kɑ.com
ខែរះអ្ហើយឆ្លងភ្នុំ
kʰaɛ reəh ʔəəj​ cʰlɑɑŋ pʰnom
បងអ្ហើយកណ្ដាលអា្រធាតុ
bɑɑŋ ʔaəj kɑn.daal ʔa.triət
បើកើយអ្ហើយដៃអូន
baə kaəj ʔaəj daj ʔoon
បងអ្ហើយកើយកុំអ្ហើយឪ្យឃ្លាត
bɑɑŋ ʔaəj kaəj kom ʔaəj ʔao kʰliət
កើយអស់អ្ហើយមួយជាតិ
kaəj ʔɑh ʔaəj muəj ciət
បងអ្ហើយកុំអោយបែកគ្នា
bɑɑŋ ʔaəj kom ʔaoj baɛc kʰniə
ចិញ្ចៀនអ្ហើយត្បូងប្រាំ
ciɲ.ciən ʔaəj tʰnooŋ pram
អូនអ្ហើយបញ្ចាំចិត្តស្រី
ʔoon ʔaəj bɑn.cam cɜt srɛj
ទំហ៊ូអ្ហើយត្បូងបី
tum.huu ʔaəj tʰbooŋ bɛj
បងអ្ហើយរំយោលផ្កាស្លា
bɑɑŋ ʔaəj rum.jool pʰkaa slaa
អូនថែវាទុក
ʔoon tʰaɛ viə tok
អូនអ្ហើយពាក់ពេលរៀបការ
ʔoon ʔaəj peəʔ peel riəp kaa
ផ្ទឹមបាចអ្ហើយផ្កាស្លា
pʰtɜm baac ʔaəj pʰkaa slaa
កែវអូនហើយនិងបង
kaɛw ʔoon haəj niŋ bɑɑŋ
អើយសារវ៉ាន់​អើយសារវ៉ាន់
ʔəəj sa.ra.van ʔəəj sa.ra.van

Vocabulaire:

  1. ចិញ្ចៀន/ciɲ.ciən/ bague
  2. ត្បូង /tʰbooŋ/ rubis
  3. ប្រាំ /pram/ cinq

Traduction des paroles:

1.

2.

Pour marque-pages : Permaliens.