ត្រជាក់ចិត្ដ

Titre: ត្រជាក់ចិត្ដ – /???/

// ???

Informations:

Titre KH: ត្រជាក់ចិត្ដ
Titre API: /???/
Titre FR: ???
Chanteur: ???
Où trouver: ???

Vidéo:

// ???

KhmerPrononciation

Vocabulaire:

  1. ត្រជាក់ចិត្ដ/???/

Traduction des paroles:

1.

2.

Pour marque-pages : Permaliens.