បងដើរកាត់ព្រៃ /bɑɑŋ daə kat prej/

Titre: បងដើរកាត់ព្រៃ /bɑɑŋ daə kat prej/ Je marche à travers la forêt

L’histoire d’un homme qui traverse la forêt (ici cela symbolise un endroit dangereux) pour retrouver sa bien-aimée.

Informations:

Titre KH: បងដើរកាត់ព្រៃ
Titre API: /bɑɑŋ daə kat prej/
Titre FR: Je marche à travers la forêt
Chanteur: Chan Vibol
Où trouver: ???
Autres titresកប្បាស់លាស់ខ្ចី  (Sin Sisamuth)
Titres similaires: បងដើរក្នុងព្រៃ (Sous SongVeaCha)

Vidéo:

Une des premières chansons que j’ai appris pour m’initier au khmer.

KhmerPrononciation
1. បងដើរកាត់ព្រៃ1. bɑɑŋ daə kat prej
ក្រមុំអូនអ្ហេីយkrɑ.mom ʔoon ʔaəj
ដេីម្បីទៅរកពៅdaəm.bɛj təw rɔɔʔ
11
2. បងវង្វេងផ្លូវbɑɑŋ vɔŋ.vɛɛŋ pʰləw
ក្រមុំអូនអ្ហេីយkrɑ.mom ʔoon ʔaəj
ផ្ទះពៅនៅាឆ្ងាយពេកpʰteəʔ pəw cʰŋaaj peec
22
3. រកផ្លូវឃេីញហេីយ3. rɔɔʔ​​​ pʰləw
ក្រមុំអូនអ្ហេីយkrɑ.mom ʔoon ʔaəj
ក្បែរចំការចេកkʰbaɛ cɑm.kaa ceec
33
4. បងនឹកអូនពេក4. bɑɑŋ nɜk ʔoon
ក្រមុំអូនអ្ហេីយkrɑ.mom ʔoon ʔaəj
អូនដេកក៏បងដាស់ʔoon​ decc kɑɑ bɑɑŋ dah
44
5. ស្រណោះទឹកជន់5. srɑ.nɑh tɨk cɔn
ព្រលឹងកែវអ្ហេីយprɔ.lɔŋ kaɛw ʔəəj
លិចដេីមកប្បាស់lic daəm kɑ.bah
55
6. អាណិតអូនណាស់6. ʔa.nɨt ʔoon nah
ព្រលឹងកែវអ្ហេីយprɔ.lɔŋ kaɛw ʔəəj
កប្បាស់ទេីបលាស់ខ្ចីkɑ.bah təəp lɔə tʰmɛj

Vocabulaire:

  1. បង /bɑɑŋ/ Je, moi (sous-entend que c’est un homme qui parle)
  2. ដើរកាត់ /daə ka/ v. marcher à travers, traverser
  3. ព្រៃ /prej/

Traduction des paroles:

1.

2.

Pour marque-pages : Permaliens.