សារិកាកែវអេីយ – /sa.ri.kaa kaɛw ʔəəj/

Titre: សារិកាកែវអេីយ – /sa.ri.kaa kaɛw ʔəəj/

Le « Sarika Keo » est un type d’étourneau du Cambodge – le mainate. On le garde souvent comme animal de compagnie et on lui apprend à parler comme un perroquet.

La chanson « Sarika Keo » est chantée aussi bien par les adultes que par les enfants. Traditionnellement, les hommes chantent une partie, les femmes l’autre. Puis ils intervertissent. Nous avons utilisé des italiques pour le distinguer. La partie en italiques est censée représenter le chant de l’oiseau.

Informations:

Titre KH:សារិកាកែវអេីយ
Titre API: /sa.ri.kaa kaɛw ʔəəj/
Titre FR: Pépie, petit mainate
Chanteur: ???
Où trouver: ???

Vidéo:

Chanson et comptine enfantin.

Paroles: សារិកាកែវ - /sa.ri.kaa kaɛw ʔəəj/

KhmerAPI
១,​​​សារិកាកែវអេីយ1. Sarika kai euy
សុីអីកងកងSi aye, kang kang.
Hay sari yang (bis)
Si play dahm-bahng,
Pray-chouk knie lang.
Euy kai kai euy (bis)
2. Slap vea chak kbach
Moat vea thveu pleng.
Hay sariyang (bis)
Prey-chouk knie lang
Leu mek prouk-sa.
Euy kai kai euy (bis)

Vocabulaire:

  1. សារិកា /sa.ri.kaa/
  2. កែវ /kaɛw/
  3. ផ្លែដំបង​ /plaɛ dɑm.bɑɑŋ/

Traduction des paroles:

1. Pépie, petit mainate,
Que manges-tu ?
Hay sari yang
Hay sari yang.

Tu manges le fruit du cactus,
Tu picores l’un l’autre.
Piou caw caw piou
Piou caw caw piou.

2. Tu danses avec tes ailes
Tu chantes avec ton bec.
Hay sari yang
Hay sari yang.

Tu picores l’un l’autre
Sur la branche d’un arbre.
Piou caw caw piou
Piou caw caw piou.

Pour marque-pages : Permaliens.