ស្ដាយស្នេហ៍អភ័ព្វ

Titre: ស្ដាយស្នេហ៍អភ័ព្វ – /???/

// ???

Informations:

Titre KH: ស្ដាយស្នេហ៍អភ័ព្វ
Titre API: /???/
Titre FR: ???
Chanteur: ???
Où trouver: ???

Vidéo:

// ???

KhmerPrononciation

Vocabulaire:

  1. ស្ដាយស្នេហ៍អភ័ព្វ /???/

Traduction des paroles:

1.

2.

Pour marque-pages : Permaliens.