អារ៉ាប់ពីយ៉ា – /ʔaa.rap.pii.jaa/

Titre: អារ៉ាប់ពីយ៉ា – /ʔaa.rap.pii.jaa/

Une chanson populaire pour faire la fête. អារ៉ាប់ពីយ៉ា « Arapiya » est est une onomatopée,  il n’y a pas de traduction équivalente en français.

Informations:

Titre KH: អារ៉ាប់ពីយ៉ា
Titre API: /ʔaa.rap.pii.jaa/
Titre FR: Onomatopée joyeuse
Chanteurឡោ សារិត នឹង ទូច ស៊ុននិច
Où trouver: RHM VCD Vol. 9 #??
Autres versions:

Vidéo:

KhmerAPI
១. ប្រជុំគ្នារីករាយ សប្បាយចិត្ត1. prɑ.cum kʰniə riic.riəj sap.baaj cɜt
ចូលរាំឱ្យស្និទិ្ធ ចូលជិត កុំឱ្យហ្មងសៅcool roǝm ʔaoj snɨt cool cɨt kom ʔaoj mɑɑŋ saw
យេីងរាំតាមភ្លេង តាមភ្លេងjǝǝŋ roǝm taam pleeɲ taam pleeɲ
អធ្រាតយប់ជ្រៅ ពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ʔa.triǝt jɔp crǝw peel lǝ.ŋiǝc tʰŋaj saw
ជាថ្ងៃឈប់ សម្រាកកាយciǝ tʰŋaj cʰɔp sɑm.raaʔ kaaj
អារ៉ាប់ពីយ៉ា យ៉ាៗ អារ៉ាប់ពីយ៉ា (៣ ដង)ʔaa.rap.pii.jaa jaa jaa ʔaa.rap.pii.jaa (3 fois)
អារ៉ាប់ពីយ៉ា អារ៉ាប់ពីយ៉ា អារ៉ាប់ពីយ៉ាʔaa.rap.pii.jaa ʔaa.rap.pii.jaa ʔaa.rap.pii.jaa
១ - ១ - ១ 1 - 1 - 1

Vocabulaire:

 1. អារ៉ាប់ពីយ៉ា /ʔaa.rap.pii.jaa/ Onomatopée joyeuse
 2. ប្រជុំ /prɑ.cum/ v. se rassembler, se réunir
 3. គ្នា /kʰniə/ pr. ensemble, l’un l’autre
 4. រីករាយ /riic.riəj/ adj. Heureux, joyeux, enthousiaste, réjoui, épanoui
 5. សប្បាយ /sap.baaj/ adj. heureux, joyeux
 6. ចិត្ត /cɜt/ n. coeur
 7. ចូល /cool/ v. entrer
 8. រាំ /roǝm/ v. dancer
 9. ឱ្យ /ʔaoj/ v. avoir
 10. ស្និទិ្ធ /snɜt/ v. n. Aimé, chéri, bon, délicieux
 11. ជិត /cɨt/ prep. près, à côté
 12. កុំ /kom/ ne … pas (exprime la négation)
 13. ហ្មងសៅ /mɑɑŋ saw/ nm. souci
 14. យេីង /jǝǝŋ/ pr. nous
 15. តាម /taam/ v. suivre
 16. ភ្លេង /pleeɲ/ n. musique
 17. អធ្រាត / ʔa.triǝt/ n. littr. poét. nuit
 18. យប់ /jɔp/ nf. nuit (après 19h)
 19. ជ្រៅ /crǝw/ adj. profond
 20. ពេល /peel/ pr. pendant
 21. ល្ងាច /lǝ.ŋiǝc/ nf. soirée (avant 19h)
 22. ថ្ងៃសៅរ៍ /tʰŋaj saw/ nm. samedi
 23. ជា /ciǝ/ v. être
 24. ថ្ងៃ /tʰŋaj/ nm. jour
 25. ឈប់ /cʰɔp/ v. arrêter
 26. សម្រាក /sɑm.raaʔ/ v. se reposer, se délasser
 27. កាយ /kaaj/ 1. v. creuser, gratter 2. nm. littér. corps

Traduction des paroles:

1.

1-1-1

Pour marque-pages : Permaliens.